Kommunikáció és médiatudomány

Tantervi összefoglaló táblázat

 

Tantárgy neve Kód Előtanulmányi rend Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kötelező alapozó ismeretek                   43
Szociológia 4/0/0/v/5 4/5 5
Érvelés és elemzési módszerek 4/0/0/f/5 4/5 5
Pszichológia és kognitív tudomány 2/2/0/v/5 4/5 5
Írásos elemzések 2/2/0/f/5 4/5 5
Filozófia 4/0/0/v/5 4/5 5
Társadalomtudományi kutatásmódszertan 4/0/0/f/5 4/5 5
Általános nyelvészet és pszicholingvisztika 4/0/0/v/5 4/5 5
Kommunikációs tréning 0/2/0/f/2 2/2 2
Bevezetés az informatikába 2/0/0/f/2 2/2 2
Mikro- és makroökonómia 4/0/0/v/4 4/4 4
Kötelező szakmai ismeretek                   57
Közvetlen emberi kommunikáció 2/2/0/v/5 4/5 5
Társadalmi kommunikáció 4/0/0/v/5 4/5 5
Kommunikációelméletek 4/0/0/v/5 4/5 5
Kommunikációs problémák elemzése 4/0/0/f/5 4/5 5
Médiaelmélet és -történet 4/0/0/f/5 4/5 5
A kommunikáció evolúciós gyökerei 4/0/0/v/5 4/5 5
Projektfeladat 0/2/0/v/10 2/10 10
Szakmai gyakorlat Projektfeladat 0/1/0/f/11 1/11 11
Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan 4/0/0/f/4 4/4 4
Üzleti jog 2/0/0/f/2 2/2 2
Kötelezően választható szakmai ismeretek           Legalább 15 kreditet kell teljesíteni. 15
Kötelezően választható tárgy 1. 2/2/0/x/5 4/5 5
Kötelezően választható tárgy 2. 2/2/0/x/5 4/5 5
Kötelezően választható tárgy 3. 2/2/0/x/5 4/5 5

 

Kötelezően választható szakirány (specializáció) ismeretek   Szakirány (specializáció) választás feltétele: Projektfeladat         Legalább 40 kreditet kell teljesíteni. 40
Kötelező specializációs tárgy 1. 2/2/0/x/5 4/5 5
Kötelező specializációs tárgy 2. 2/2/0/x/5 4/5 5
Kötelező specializációs tárgy 3. 2/2/0/x/5 4/5 5
Kötelező specializációs tárgy 4. 2/2/0/x/5 4/5 5
Kötelezően választható spec. tárgy 1. 2/2/0/x/5 4/5 5
Kötelezően választható spec. tárgy 2. 2/2/0/x/5 4/5 5
Kötelezően választható spec. tárgy 3. 2/2/0/x/5 4/5 5
Kötelezően választható spec. tárgy 4. 2/2/0/x/5 4/5 5
Szabadon választható ismeretek       Legalább 15 kreditet kell teljesíteni.

Mintatantervben javasolt tantervi hely: 6. félév.

15
Szakdolgozat konzultáció és Szakdolgozat                   10
Szakdolgozat konzultáció 1. Projektfeladat 0/2/0/f/5 2/5 5
Szakdolgozat konzultáció 2. Szakdolg. konz. 1. 0/2/0/f/5 2/5 5
Szakdolgozat Beadás feltétele: Szakdolg. konz. 2. 0/0/0/v/0 0
Testnevelés *                   0
Testnevelés * 0/2/0/a/0 2/0 2/0 0
Idegen nyelv                    
Idegen nyelv 0/4/0/f/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0
Összesen       26/28 26/30 20/30 26/29 22/30 17/33 180
A heti óraszám, a számonkérés módja és a kreditérték jelölése: elmélet / gyakorlat / labor / számonkérés módja / kreditérték. Például a 2/2/0/f/5 jelölés egy heti két elméleti és két gyakorlati órában oktatott, félévközi jeggyel záruló, 5 kredites tárgyat, a 4/0/0/v/5 jelölés egy heti négy elméleti órában oktatott, vizsgajeggyel záruló, 5 kredites tárgyat jelent. A számonkérés módja lehet vizsgajegy (v), félévközi jegy (f), illetve (kreditérték nélküli tárgyak esetében) aláírás (a).

*A Testnevelés kreditérték nélküli (kötelező) kritériumtárgy: a tanterv féléves heti óraszámában is szerepel.

Az Idegen nyelv kreditérték nélküli, szabadon választható, nem kritériumtárgy: a tanterv féléves heti óraszámában ezért nem szerepel. (A kimeneti nyelvi követelmény előírását lásd a Képzésről általában részben)

 

Kötelezően választható szakirányok, specializációk

 

Kommunikációelemzés Környezeti kommunikáció Kommunikációtechnológia Nemzetközi kommunikáció Vizuális kommunikáció
Kötelező specializációs tárgyak (Első két tárgy: 4. félév, második két tárgy: 5. félév)
Elemzési és összegzési gyakorlatok Környezetpszichológia: épített, természeti és virtuális terek Videótechnika Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 1. Kép
Elméleti paradigmák Viselkedés-tér kapcsolatelemzés módszertana Elektronika és méréstechnika Nemzetközi kapcsolatok és intézmények Tárgy
Elemzési és előadási gyakorlatok Városforma: urbanisztika és emberi viselkedés Számítástechnika és intelligens rendszerek Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 2. Tér
Megismerés- és tudományelméletek Téri orientáció Digitális médiatechnika alapjai Összehasonlító országtanulmányok angol nyelven A vizuális kommunikáció funkciói
A specializációk saját kötelezően választható tárgyai
Tárgyalási stratégiák és taktikák Életút-terek Kommunikáció-akusztika Bevezetés az összehasonlító országtanulmányokba Vizuális kommunikációs projektek
Kultúra és kultúrák Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások Audio-videó szerkesztés Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven Művészeti kommunikáció
A társas lény Környezeti kommunikációs esettanulmányok elemzése Tudáskezelési technikák Szóbeli és írásbeli nyelvi

közvetítés 3.

Design és kommunikáció
Kutatószeminárium 1. Kutatószeminárium 1. Kutatószeminárium 1. Kutatószeminárium 1. Kutatószeminárium 1.
A specializációk átvett kötelezően választható tárgyai (tanszéki köt. vál. tárgyak, más specializációktól és más tanszékektől, programoktól átvett tárgyak)
A vizuális kommunikáció funkciói Környezet- és városszociológia Elemzési és összegzési gyakorlatok Tárgyalási stratégiák és taktikák Városforma: urbanisztika és emberi viselkedés
Vizuális kommunikációs projektek Ergonómia Megismerés- és tudományelméletek Szervezetszociológia Környezeti kommunikációs esettanulmányok elemzése
Tudáskezelési technikák Környezetgazdaságtan Környezetpszichológia: épített, természeti és virtuális terek A vizuális kommunikáció funkciói Ergonómia
Politikai szociológia és politikatörténet Tárgyalási stratégiák és taktikák Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások Marketing angol nyelven Művészettörténet 2.: 19-20. század
Egyén, közösség, konfliktus Design és kommunikáció Vizuális kommunikációs projektek Üzleti etika A médiahatás vizsgálata
Üzleti etika A vizuális kommunikáció funkciói Design és kommunikáció Nemzetközi viselkedéskultúra Művészetfilozófia
 

 

A specializációk tanterveiben szereplő tárgyak kötelezően és szabadon választható tárgyként is elvégezhetőek (ha a hallgató az elvégzett tárgyat nem specializációs tárgyként kívánja beszámíttatni). A specializációk tanterveiben nem szereplő további kötelezően és szabadon választható tárgyak: Kutatószeminárium 2. (2/2/0/v/5), Önálló szakmai projekt (0/2/0/f/5), Kommunikációs elemzések: aktuális témák (2/2/0/v/5), Nemzetközi kommunikáció és angol nyelvű kommunikációs technikák (2/2/0/f/5), Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig (2/2/0/v/5), Kommunikációs tréning 2. (0/2/0/f/2), Prezentáció (1/1/0/f/2), Szakmai nyelvművelés (1/1/0/f/2), Pénzügyek (2/0/0/f/2).


További információ az alábbi letölthető linken:

Kommunikáció és médiatudomány alapképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2016. szeptember 1-től kezdőknek)

Kommunikáció és médiatudomány alapképzés tájékoztatófüze (Érvényes: 2016. augusztus 31-ig kezdőknek)