Intézetek, tanszékek kutatásai

Az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézetet (APPI) alkotó két tanszék Ergonómia és Pszichológia Tanszék (EPT) és Műszaki Pedagógia Tanszék (MPT) tudományos potenciálját az alkalmazott pedagógia, pszichológia és ergonómia egyes kompetencia területei jelentik. Az Ergonómia és Pszichológia Tanszék (EPT) kutatási területei az ember és számítógép interakciója, a munkahely ergonómia, a foglalkozási rehabilitáció ergonómiai kérdései, a munkahelyi stressz és egészségfejlesztés, a team munka és kommunikáció, a tehetséggondozás. A tanszék a nemzetközi és hazai pályázatok keretében kutató labort alakított ki, a kutatási eredményeket beépíti az oktatásba, új tantárgyi feladatatok, szakdolgozatok/diplomamunkák, valamint disszertációk formájában.

A Műszaki Pedagógia Tanszék (MPT) 2009-2013 közötti időszakban tudományos tevékenységének integrálását mind a hazai, mind a nemzetközi – elsősorban európai – viszonylatban fokozott mértékben valósította meg. A folyamat részeként a tanszéki kollégák rendszeresen felkért előadói és résztvevői magyarországi és nemzetközi tematikus konferenciáknak, melynek eredménye a szakmai tudásmegosztás során átadott, illetve megszerzett ismeretekben a kutatásban, a tanításban és a publikációs tevékenység intenzitásának növekedésében egyaránt megmutatkozik.

A Közgazdaságtudományi Intézet (KI) két tanszékének a kutatási témái erőteljesen kapcsolódnak az oktatási profilhoz. A Környezetgazdaságtan Tanszék (KGT) kutatási témái elsősorban a fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás különböző területeire terjednek ki. Ilyenek például: fenntartható mobilitás, társadalmi felelősségvállalás, felelős kormányzás, épületenergetika, fenntartható városfejlesztés, fenntarthatósági audit, fenntartható energiagazdálkodás, klímaváltozás térségi és ágazati hatásainak vizsgálata. A témakörök művelésének szervezett kereteként 2012-ben létrehozták a „Fenntartható Környezet- és Erőforrásgazdálkodási Kompetencia Központ”-ot. A Közgazdaságtan Tanszék két kiemelt témája a jövedelemelosztás és a térbeliség szerepe a gazdasági folyamatokban és a közgazdaságtanban.

Az Üzleti Tudományok Intézet (ÜTI) három tanszéke a Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék (MVT), a Pénzügyek Tanszék (PÜT), valamint az Üzleti Jog Tanszék (ÜJT). Az Intézet főbb oktatási és kutatási szakterületei a humánmenedzsment, marketing, minőségmenedzsment, logisztika, projektmenedzsment, stratégiai menedzsment, technológiamenedzsment, termelésmenedzsment, statisztika, vállalatgazdaságtan, vállalati kommunikáció, bankügyletek, befektetések, gazdaságpolitika, gazdaságtörténet, kontrolling, közösségi gazdaságtan, közpénzügyek, makrogazdasági pénzügyek, ökonometria, számvitel, üzleti gazdaságtan, vállalati pénzügyek, valamint a jogtudományi diszciplínák.

A Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék oktatóinak többsége 2010-13 között részt vett a BME több TÁMOP pályázatához kapcsolódó minőségmenedzsment, tudástranszfer és tehetséggondozással kapcsolatos projektben (lásd részletesen 2.2.3.). A Tanszék kutatási kapacitásait 2010-2013 között alapvetően a „Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen” (TÁMOP) név alatt futó kutatási program töltötte ki.

Az Üzleti Jog Tanszék (ÜJT) kutatási profilja a gazdasági (üzleti) jog és annak határterületei képezik. A Tanszék átfogó kutatásokat folytatott az „Intelligens környezetek és e-technológiák” kiemelt kutatási területhez kapcsoltan az „E-gazdaság, e-társadalom” témában.

2009-2010 között az elektronikus közigazgatás (közszolgáltatás) állami szabályozásának szakértői munkájába konzorciálisan kapcsolódtak be, amely keretében a tanszék alapvetően az elektronikus közszolgáltatás állami feladatainak szabályozási keretrendszere kialakítását végezte, előkészítő- és kodifikációs munka elvégzésével.

A Társadalomismereti Intézet (TI) tudományos tevékenységét – MTA tudomány-besorolása szerint – a demográfia, filozófia, kommunikáció és médiatudomány, művészettörténet, politikatudomány, szociológia, tudomány- és technikatörténet területein végzi, és az azokból kialakított tantárgyakat oktatja a BME-n.

Az Intézet szervezeti egységei a Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, és a Szociológia és Kommunikáció Tanszék. A Filozófia és Tudománytörténet Tanszék oktatói valamint a tanszéken működő doktori iskola (Tudományfilozófia és Tudománytörténet DI) hallgatói kutatásaikban elsősorban a tudományos megismerés történeti és elméleti vizsgálatára vállalkoznak. A kutatások multidiszciplináris szemlélete abban is megnyilvánul, hogy a filozófiai, történeti eredmények és eszköztár mellett a logika, a pszichológia, a szociológia, az informatika, az eszmetörténet stb. módszereire és eredményeire is támaszkodunk. A Szociológia és Kommunikáció Tanszéken a kommunikáció és médiatudományi, szociológiai ismeretterületek területén számos kutatási program jelenik meg; ezeknek az eredményeit oktatásban is visszacsatolják.

Az Idegennyelvi Központ szerteágazó kutatási tevékenységet folytat, tekintettel a Központban elvégzendő feladatok sokrétűségére. A fő tevékenységi profilból fakadóan (idegen nyelvek oktatása) kiemelkedő szerepet kap a nyelvtudásmérés módszertani vizsgálata, melynek eredményeképpen megszületett elemzések visszahatnak a nyelvoktatásra is. További kutatási területeket ölelnek fel a nyelvvizsgáztatás és a minőségbiztosítás kérdései is.

A Testnevelési Központ a sporttudomány területén végez kutatásokat, felméréseket a hallgatók fittségi- és egészségi állapotára vonatkozóan.

Tudományos publikációk, tanulmányok, szakkönyvek

A GTK oktatói, kutatói – a már fent említett multidiszciplináris tudományos jellegből adódóan – igen széleskörű tudományos, szakmai-közéleti és publikációs tevékenységet folytatnak. A munkatársak hazai és nemzetközi publikációs tevékenysége a korábbi időszakhoz képest jelentősen erősödött 2009-2013 október* között. A Kar oktatói-kutatói 1514 tudományos művet publikáltak, 16 tudományágban. Mindez köszönhető a megemelkedett kari publikációs elvárásoknak (Ph.D., docensi kinevezés), valamint a hasonlóan magas szintű egyetemi elvárásoknak (habilitációs és egyetemi tanári követelmények) is.

A vizsgált időszakban elmondható, hogy a könyvek, könyvfejezetek, lektorált folyóirat cikkek és konferencia előadások egyharmada idegen nyelvű, valamint a publikációk 70%-a gazdálkodás és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok, állam- és jogtudományok, nevelés- és sporttudományok, pszichológia tudományok tudományágakban íródott.

gtk_publikacio

  1. sz. ábra: A GTK tudományos publikációinak aránya tudományági bontásban, magyar és idegen nyelven (2009-2013*)

A 6. sz. kari összesítő ábrából kiderül, hogy kiemelkedő eredményt értünk el a hazai lektorált folyóiratcikkek megjelentetése terén. A nemzetközi publikációk száma is jelentősen növekedett, például a nemzetközi konferenciákon történt előadások számának növekedésével, amely időnként meg is haladja a hazait. Mindez a nemzetközi ismertségünk, beágyazottságunk egyik mutatója lehet. Szintén figyelemreméltó, hogy emelkedett az elismert nemzetközi – Web of Science, Scopus, Google Scholar – adatbázisban megtalálható folyóiratokban publikált cikkek száma, a rájuk való hivatkozásokkal együtt. A publikációk intézetenkénti és tanszéki összegzett adatai a mellékelt táblázatokon kívül megtalálhatóak az egyes tanszékek honlapján illetve az MTMT és a www.doktori.hu felületén.

  2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013
Könyvek, könyvfejezetek 67 62 64 71 53 317
Idegen nyelven 15 19 16 13 30 93
Magyar nyelven 52 43 48 58 23 224
Lektorált folyóirat cikk 161 133 131 114 75 614
Idegen nyelven 33 38 49 44 33 197
Magyar nyelven 128 95 82 70 42 417
Konferencia előadás 86 142 134 129 92 583
Idegen nyelven 41 70 75 68 43 297
Magyar nyelven 45 72 59 61 49 286
Összesen 314 337 329 314 220* 1514
  1. sz. táblázat: A GTK tudományos publikációs tevékenységének bemutatása

éves bontásban (2009-2013*)

gtk_publikacio_eves

  1. sz. ábra: A GTK tanszékeinek publikációs tevékenysége éves bontásban (2009-2013* között)