Műszaki menedzser mesterképzési szak

 

A Műszaki menedzser mesterszakon végzettek – megfelelő elméleti és módszertani hátérrel felvértezve – képesek a technológiai és üzleti környezetben felmerülő összetett problémák megoldására, koordinálására, az ilyen környezetben működő szervezetek menedzselésére. A szak azoknak szól, akik szeretnének sokoldalú, korszerű és gyakorlatias szervezési és vezetési, gazdasági, valamint műszaki ismereteket elsajátítani, érdeklődnek a napjaik vállalatait jellemző, összetett problémák megoldása iránt.

A képzés fontos jellemzője a több szempontú, átfogó szemlélet. Ennek megfelelően hallgatóink diplomamunkájukban önálló problémamegoldó képességükről mellett átfogó szemléletmódjukról is tanúbizonyságot tesznek. A szakmai fókusz megtalálását segíti, hogy a diplomamunkák témakörei a képzés 5 specializációjának valamelyikéhez kötődnek, ahol 2 féléven át felkészült oktatók támogatják a munkát. A szakmai elmélyülés másik garanciája a képzéshez kötődő kötelező szakmai gyakorlat.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műszaki menedzser mesterképzésére jellemző a gazdálkodás- és szervezéstudományi, a természettudományi és a műszaki ismeretek harmóniája. Éppen ezért jó lehetőséget nyújt a különböző alapképzésben végzettek számára tanulmányaik folytatására, ezzel együtt a szak hallgatóságának sokszínűsége segíti az üzleti élet különböző szereplőivel való együttműködés képességének kialakulását.


Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
Tagozat: nappali
Szakképzettség: okleveles műszaki menedzser
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges, 600.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
 

Teljes kreditértékkel mely szakok vehetők figyelembe a jelentkezéskor?

Műszaki menedzser mesterképzési szak estében teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési szak, Meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető: a műszaki, az informatika és a gazdaságtudományok képzési területek alapképzési szakjai, az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szak

Továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok is figyelembe vehetők, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Milyen előtanulmányi ismeretkörökre van szükség?

Műszaki menedzser szakon a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az alábbi területekről:
 · természettudomány ismeretek (matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, biológia) területéről 20 kredit;
 · gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, minőségbiztosítás, környezetmenedzsment, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány területéről) 10 kredit;
· szakmai ismeretek (műszaki ábrázolás, gépek, szerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási és jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki, technológiai, menedzsment és a gazdálkodási szakterületekről) területéről 20 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint, két aktív félév alatt kell megszerezni.

További információ:

Műszaki menedzser mesterképzés tájékoztató füzet (2022. őszi évfolyamtól érvényes, módosított)