Műszaki menedzser mesterképzési szak

 

A Műszaki menedzser mesterszakon végzettek elméleti és módszertani háttérrel felvértezve képesek a technológiai és üzleti környezetben felmerülő összetett problémák megoldására, koordinálására, az ilyen környezetben működő szervezetek menedzselésére. A szak azoknak szól, akik szeretnének sokoldalú, korszerű és gyakorlatias gazdasági, szervezési és vezetési, valamint műszaki ismereteket elsajátítani, nyitottak a sokoldalúságot igénylő, összetett problémákra. Ezt támogatandó a választott specializáció témájában a hallgatók egy projektfeladat keretében önálló problémamegoldó képességükről tesznek tanúbizonyságot.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műszaki menedzser képzésénél döntő a természettudományi, műszaki és a gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretek harmóniája. Jó lehetőséget nyújt a különböző alapképzésben végzettek számára tanulmányaik folytatására, ezzel együtt a szak hallgatóságának sokszínűsége is kifejezetten segíti az üzleti élet különböző szereplőivel való együttműködés képességének kialakulását.

Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
Tagozat: nappali
Szakképzettség: okleveles műszaki menedzser
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges: 500 000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
 

Teljes kreditértékkel mely szakok vehetők figyelembe a jelentkezéskor?

Műszaki menedzser mesterképzési szak estében teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési szak, Meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető: a műszaki, az informatika és a gazdaságtudományok képzési területek alapképzési szakjai, az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szak

Továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok is figyelembe vehetők, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Milyen előtanulmányi ismeretkörökre van szükség?

Műszaki menedzser szakon a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az alábbi területekről:
 · természettudomány ismeretek (matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, biológia) területéről 20 kredit;
 · gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, minőségbiztosítás, környezetmenedzsment, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány területéről) 10 kredit;
· szakmai ismeretek (műszaki ábrázolás, gépek, szerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási és jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki, technológiai, menedzsment és a gazdálkodási szakterületekről) területéről 20 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint, két aktív félév alatt kell megszerezni.

Nyelvvizsga-követelmények
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

További információ:

Műszaki menedzser mesterképzés tájékoztató füzet (2022. őszi évfolyamtól érvényes)