Rólunk

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) a Műegyetem 1998. évi szervezeti átalakulásakor jött létre. A BME ezzel visszatért történelmi hagyományaihoz, hiszen a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek is alapfeladata volt a magas szintű gazdasági szakemberképzés. Egykori rektorai között találjuk Heller Farkast, a nemzetközi hírű közgazdász professzort is. A GTK megalakulása megteremtette a feltételeit azon munkaerőpiaci igények kielégítésének, amelyek a modern gazdaság gyorsan változó követelményeihez igazodó műszaki, gazdálkodási, menedzsment, kommunikációs és társadalomtudományi ismereteket egyaránt elvárják.

A XXI. század hatalmas kihívások elé állítja a felsőoktatási rendszereket az egész világon. Az infókommunikációs forradalom átalakítja a hagyományos gondolkodást, a tudásátadás és tudásteremtés megszokott formáit és intézményeit. Ebben az átalakulásban csak azok az egyetemek tudnak sikeresen helytállni, amelyek képesek hidat építeni a hagyományos gondolkodás értékei és az új szemlélet nyújtotta lehetőségek között.


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jogelődje, a Mérnöki Intézet 1782-ben kezdte meg működését. E hosszú időszak alatt elért sikerek igazolják az egyetem alkalmasságát a műszaki és gazdasági környezet változása következtében felmerülő új feladatok megoldására.


A BME-n belül a gazdasági és társadalomtudományi ismereteket már évtizedek óta oktató szervezeti egységekből alakult meg 1998-ban az egyetem legfiatalabb kara, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. A GTK szakjai olyan képzéseket nyújtanak, amelyek jól illeszkednek a műszaki és természettudományi karok által meghatározott környezethez. A műszaki karok közelsége megteremti a közvetlen kapcsolatot a termelési és szolgáltatási folyamatokkal, továbbá segíti a korszerű infókommunikációs technológiák beépítését a tananyagokba, és ezen technológiák felhasználását az oktatásban. Ugyancsak lehetővé teszi, hogy az inspiráló műegyetemi környezetben a hallgatók egyaránt szerezhessenek műszaki, gazdasági, tanári és egyes területeken bölcsész diplomát is.


E lehetőség többet jelent annál, hogy eltérő képzési területek diplomáját szerezhetik meg a hallgatók ugyanazon intézményben. További előny, hogy az eltérő képzési területekhez tartozó programok szoros együttműködése egymáshoz jól illeszkedő szakokhoz és a szinergikus hatások következtében új, a világot sokoldalúan értékelni és alakítani képes látásmódhoz vezet.

Várjuk mindazon hallgatók jelentkezését, akik felkészülten szeretnék várni a XXI. század technológiai, gazdasági és társadalmi kihívásait, és egy olyan értékközösséghez kívánnak csatlakozni, amelynek több, mint 230 éves, sikerekben gazdag múltja garancia a sikeres jövőre.

Ergonómia és Pszichológia Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Hercegfi Károly egyetemi docens

Website:

http://erg.bme.hu

Az 1992-ben alapított Ergonómia és Pszichológia Tanszék küldetése a műszaki és gazdasági területek és az emberközpontú tudományok összekapcsolódásának elősegítése az ergonómia és az alkalmazott pszichológia területeinek oktatásával és kutatásával.
Az ergonómia (ember-gép interakció, használhatóság és felhasználói élmény (UX)) részterületei többek közt ipari munkahelyek ergonómiája, irodaergonómia, ember-számítógép interakció. Ehhez kötődik az emberközpontú termékmenedzsment (felhasználói igények felmérése, termékélmény, fogyasztóvédelem).


A munka- és szervezetpszichológia oktatott és kutatott részterületei többek közt munka- és kompetenciaértékelés, munkahelyi stressz, pszichológiai alkalmasság és kiválasztás, teljesítményértékelés és ösztönző rendszerek, munkahelyi szocializáció, szervezetfejlesztés, vezetéslélektan. Továbbá oktatott és kutatott terület a tanárképzéshez és a felsőoktatáshoz kötődő pszichológia, valamint az általános pszichológia, valamint a csoportmunka, teammunka és az utóbbi években egyre nagyobb teret hódító pozitív pszichológia, elsősorban pozitív munkapszichológia.


Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. habil. Héder Mihály egyetemi docens

Website:

http://filozofia.bme.hu

A BME GTK-n működő Filozófia és Tudománytörténet Tanszék (FTT) – a klasszikus filozófus-képtől eltérő – modern, dinamikus, gyakorlatias perspektívát kínál a hallgatóknak. Célunk értékes, érdekes és használható tudásanyag átadása; önálló, kritikus gondolkodásra való ösztönzés és a hallgatók látókörének, műveltségének szélesítése. Felkészült oktatóink minőségi, hallgatóbarát, szolgáltató szemléletű oktatást nyújtanak. Sokoldalúságra és folyamatos fejlődésre törekszünk, amit naprakész oktatási portfóliónk mellett sikeres, hazai és nemzetközi szinten egyaránt elismert szakmai-kutatási tevékenységünk is bizonyít.

Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Buzási Attila, egyetemi docens

Website:

http://kornygazd.bme.hu

A Tanszék megalakulásától kezdve „kettős küldetést” vállal fel: egyrészt hozzájárulni a műegyetemi hallgatóság pozitív környezeti szemléletének fejlesztéséhez, másrészt pedig tevékeny szerepet betölteni a korszerű, tudományos igényességű ismeretanyaggal bíró környezetvédelmi szakemberek (környezetmérnök, környezetmenedzser) képzésében. Oktató-kutató munkánkban egyaránt az interdiszciplináris megközelítésre törekszünk, amit a környezeti problémák jellege, hatásmechanizmusuk feltárása és hatékony kezelésük eleve feltételez.

Tanszékünk pedagógiai alapvetése, hogy az általunk oktatott ismeretanyag nem csak egy a megszerezhető ismeretek sorában, mert a környezetvédelemmel foglalkozó mérnökök, műszaki menedzserek, közgazdászok bárhol, bármilyen munkakörben dolgoznak is, a regionális gazdaságtan, a területfejlesztés, a környezetmenedzsment eszközeit-technikáit ismerve és felhasználva oldhatják meg sikeresen feladataikat, találhatnak megoldást problémáikra. A fenntartható fejlődés eszméjére alapozva – több egyetemi és kari szervezeti egység részvételével- a Környezetgazdaságtan Tanszék biztosítja a „regionális és környezeti gazdaságtan” mesterszak képzési és tudományos hátterét. A fenntarthatóság iránt elkötelezett oktató-nevelő munkánk tartalmi és módszertani bázisának fejlesztése motiválja aktív részvételünket a szakmai közéletben, valamint a hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatainkban is.


Közgazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Gilányi Zsolt egyetemi docens

Website:

http://kgt.bme.hu

A Közgazdaságtan Tanszék szakterülete a nevének megfelelően a teljes gazdaság működésének és az azt alkotó gazdasági szereplők viselkedésének leírása, mely leírás szükségképp a módszertani területeket is felöleli, különös tekintettel a statisztikára (ökonometriára). A Közgazdaságtan Tanszék nevével ellentétben nem közgazdaságtant, hanem közgazdaságtudományt művel; vagyis törekszik az ideológiáktól mentes tudományos megismerésre, illetve az eltérő megközelítések bemutatására is. .

A BME GTK szervezeti egységeként tudományos, oktatási és nevelési küldetése van. Nevezetesen: a tudomány terén a tanszéknek lépést kell tartani a világ vezető tudományos műhelyeivel. Az oktatás terén ezt a tudást közérthető formában át kell adnia elsősorban az egyetem hallgatóinak, másodsorban pedig elérhetővé kell tennie a magyar társadalom egésze számára. A nevelés terén a fiataloknak közvetíteni kell a pozitív értékeket, és fel kell készíteni őket arra, hogy az életben nincsen „ingyen ebéd”.


Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Nemeslaki András egyetemi tanár

Website:

http://mvt.bme.hu

A Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék oktatási tevékenységével a leendő közgazdászokat, műszaki menedzsereket és mérnököket vértezi fel a munkájukhoz elengedhetetlen, versenyképes menedzsmentismeretekkel, továbbá a menedzseri karriert választó szakembereket képezi professzionális menedzserekké. Oktatási tevékenységét olyan elmélyült kutatásokra és vállalati kapcsolatokra építi, amelyek fókuszát a menedzsmentszakma fejlődésének, a gazdasági-társadalmi igényeknek és saját erősségeinek hármasa jelöli ki. Mindezt a menedzsment tudományos közéletének hazai és nemzetközi vérkeringésébe kapcsolódva teszi, és a menedzsmentkultúra széleskörű fejlesztésére, ápolására, terjesztésére törekszik.

Műszaki Pedagógia Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Tóth Péter egyetemi tanár

Website:

http://mpt.bme.hu

A Műszaki Pedagógia Tanszék (MPT) története másfél évszázados múltra tekint vissza. Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter 1870–es előterjesztése nyomán kezdődött el a Műegyetemen a szakmai tanárok szervezett képzése. A kezdetekből piackonform és innovatív képzésben meghatározó szerepe volt Sztoczek József rektornak, majd jelentős állomás 1934, amikor az egyetemen megalakult a Pedagógia Tanszék Imre Sándor vezetésével, és ennek kereteit kiszélesítve jött létre a Gazdasági Szaktanárképző Intézet 1936-ban. Napjainkra egy országosan elismert szakmai tanárképző intézménnyé alakult tanszékünk. A jövőben is a hazai szakmai pedagógusképzés (műszaki szakoktató, közgazdász- és mérnöktanárképzés, közoktatási vezetőképzés) meghatározó képzési és kutatási műhelye kívánunk lenni és az MTA által valamint nemzetközileg is elismert kutatási műhelyként működni.

Továbbra is vállaljuk, hogy a Műegyetem több karán is oktatunk nappali és levelező tagozatos hallgatókat magyar és angol nyelven. Küldetésünknek tekintjük, hogy a jövőben is ennek a sokirányú képzésnek oktatói és művelői legyünk.


Pénzügyek Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Bethlendi András, egyetemi docens

Website:

http://finance.bme.hu

A Pénzügyek Tanszék küldetésének olyan tudományos kutatások folytatását és oktatási programok kifejlesztését tekinti, amelyek a pénzügy, számvitel, valamint annak kapcsolódó határterületein fejleszti partnereink és hallgatóink analitikus gondolkodását, problémaérzékenységét és megoldási képességét.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk az innovációra, a mérnöki, a műszaki tudományokkal való kapcsolódásra; olyan gondolkodásmód és képességek fejlesztésére, amelyek a hagyományos üzleti érték és hatékonyság-szemlélet elsajátításán túlmutatóan szorosan kapcsolódnak a digitális transzformációhoz és a társadalmi felelősségvállaláshoz is.


Szociológia és Kommunikáció Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Janky Béla Árpád egyetemi docens

Website:

http://szoc.bme.hu

A Szociológia és Kommunikáció Tanszék a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdaság- és társadalomtudományi, ezen belül kiemelten a kommunikáció- és médiatudományi, valamint a mérnök és természettudományi képzései számára biztosítja azokat az ismereteket, amelyek felkészítik a hallgatókat arra, hogy a szakmai gyakorlatukban, a szakmai és társadalmi közéletben értő módon alkalmazni tudják a társadalomtudományok által létrehozott releváns tudást.

A tanszék oktatási tevékenységében arra törekszik, hogy a hallgatók megértsék, hogy az emberek hogyan alakítják saját életkörülményeiket, melyek a társadalmi cselekvés, az emberi kommunikáció, a társas viszonyok, a társadalmi intézmények legfontosabb szabályszerűségei. A képzés célja a megértés, együttműködés, nyitottság, szolidaritás, felelősségtudat, kritikai szemlélet, valamint a gyakorlati készségek kialakítása a hallgatókban. A tanszék elkötelezett a módszertanilag megalapozott, a társadalom sokszínűségét leképező interdiszciplináris szemléletet alkalmazó társadalomtudományi kutatások iránt.


Üzleti Jog Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. habil. Grad-Gyenge Anikó egyetemi docens

Website:

http://law.bme.hu

Az Üzleti Jog Tanszék hagyományaihoz híven elsősorban a technológia által meghatározott, vagy befolyásolt jogterületek megismertetését, elveinek, érdekrendszereinek bemutatását tartja elsődleges oktatási céljának. Az Üzleti Jog Tanszék ösztönzője és aktív részese kíván lenni a jog és technológia kapcsolatát, egymásra hatását vizsgáló hazai és nemzetközi kutatásoknak, aktívan hozzájárulva ezáltal is a GTK és az egyetem tudományos életéhez. Az Üzleti Jog Tanszék számára kiemelkedően fontos a műegyetemi hallgatóság társadalmi szerepvállalásának támogatása, aminek érdekében számos önkéntes részvételen alapuló programot indít.

A GTK a hazai és nemzetközi felsőoktatás által elismert műegyetemi karként működik. Elsősorban az ipar, a szolgáltatások és azok igazgatása számára vértezi fel hallgatóit a munkájukhoz szükséges alapvető gazdaság- és társadalomtudományi szaktudással.

Képzési programját az egyes tudományterületek fejlődésével lépést tartva, a munkaerőpiac igényeinek figyelembevételével tudatosan alakítja. Hallgatói jogviszonyban alapképzést (BA, BSc), mesterképzést (MA, MSc), doktori képzést (Ph.D.) és szakirányú továbbképzést egyaránt szervez. Nem hallgatói jogviszonyban folyó képzéseinél elsősorban a felnőttoktatásra és a vállalkozások, valamint más szervezetek számára kifejlesztett speciális tanfolyami képzésekre összpontosít. A Kar a hazai felsőoktatás élvonalába kíván tartozni, ennek hátterét jórészt munkatársainak a nemzetközi sztenderdeknek is megfelelő kutatási eredményei biztosítják.

Az alapképzések rendszerében a GTK kiemelt feladatának tekinti, hogy valamennyi műegyetemi hallgató számára kötelező jelleggel oktassa a Közgazdaságtant, a Menedzsment és vállalkozásgazdaságtant, az Üzleti jogi ismereteket és kötelezően választhatóként társadalomtudományi tantárgyakat. Fontos feladatának tekinti továbbá a műegyetemi hallgatók idegennyelvi képzésének biztosítását, valamint a testnevelés oktatásával egészségük megőrzését, fejlesztését.

A GTK – a BME stratégiai céljainak megfelelően – a képzési formák közül a mesterképzésekre és a doktori tudományos fokozat megszerzésére irányuló képzésekre kíván összpontosítani. Arra törekszik, hogy képzési kapacitásának keretei között új hallgatóinak több mint a felét a mesterképzésekre vegye fel.

Minőségügyi rendszerünket a teljes körű minőségmenedzsment (TQM) filozófia alapján működtetjük. Rendszeresen elemezzük “vevőink” (középiskolák, jelenlegi és végzett hallgatóink, munkáltatók, a BME dolgozói, hazai és nemzetközi partnereink) igényeit és elégedettségét. Meghatározó szerepet tulajdonítunk az Oktatás Hallgatói Véleményezésének (OHV). Felfogásunk szerint a felsőoktatás a hazai és nemzetközi tudáspiacon folytatott szolgáltatásként értelmezhető, így csak egy TQM-szellemiségű menedzsmentklíma által támogatott folyamatos fejlődés teremtheti meg a Kar sikeres működésének feltételeit.

A GTK oktatási tevékenysége elmélyült alap- és alkalmazott kutatásokra épül, amelyeket mindig a szakma fejlődésének, a gazdasági-társadalmi igényeknek és saját lehetőségeinek megfelelő területekre összpontosít. Mindezt a tudományos közélet hazai és nemzetközi vérkeringésébe kapcsolódva, rangos partnerintézményekkel együtt teszi. Ebben a tevékenységben meghatározó szerep jut a GTK Gazdálkodás- és Szervezéstudományi valamint Tudományfilozófia és Tudománytörténeti Doktori Iskoláinak. Karunk az ipari és egyéb intézmények megbecsült partnere kíván lenni a gazdaság- és társadalomtudományok oktatásában, kutatásában és konzultálásában. A szakterületeinkhez kapcsolódó korszerű ismeretek és kultúra széleskörű terjesztésére, ápolására és fejlesztésére törekszünk.