Felvételizőknek

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

NYÍLT NAPOK

2020/2021. 1 FÉLÉV
ALAPKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓI

JELENTKEZÉS MÓDJA

A felvételizők kizárólag a felvi.hu oldalról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket 2020. február 15-ig.
Hiánypótlás: a jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2020. július 9-ig kell feltölteni az E-felvi felületre.

A 2019. évi felsőoktatási felvételi eljárások során a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni a felvételi pontszámítás, így különösen a többletpont-rendszer tekintetében. A hatályos kormányrendelet alapján az alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezők érettségi pontjait kötelező módon két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell meghatározni.

Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

1. alap- és mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését.

A felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében az oklevélért adható pontszámot annak minősítése alapján kell meghatározni.
A pontszám meghatározásához kérik feltölteni az oklevelet, valamint – ha az oklevél nem tartalmazza a minősítést – az oklevélmellékletet, vagy olyan hivatalos igazolást, ami tartalmazza az oklevél minősítését.

Többletpontok

Az adható többletpontok szakonként eltérőek lehetnek. Pontos információ a  FELVI oldalán található.

Csatolandó dokumentumok

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása.

Mikorra várható a felvételi eredménye?

Végleges döntés csak az Oktatási Hivatal „vonalhúzása” után, július végén várható.  A felvételi során elért pontszámok azonban már korábban elérhetőek a felvi.hu-n (minden Felvételiző a saját felvi.hu-s felületére belépve látja azt, miután lezárultak a vizsgák és minden dokumentum hiánypótlása megtörtént). Az adatok rögzítése legkésőbb június végére várható.

2020/2021. 1 FÉLÉV
MESTERKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓI

JELENTKEZÉS MÓDJA

A felvételizők kizárólag a felvi.hu oldalról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket 2020. február 15-ig.
Hiánypótlás: a jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2020. július 9-ig kell feltölteni az E-felvi felületre.

TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL

Mi is az a kreditelismerési eljárás?

A mesterképzés a második felsőfokú végzettségi szint, amelyre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik. A mesterképzésekre lényegében bármilyen alapvégzettség birtokában lehetőség van bekerülni, ugyanakkor az alapképzésben vagy a főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség önmagában még nem feltétlenül elég arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni. Egy oktatási minisztériumi rendelet (15/2006. OM rendelet Képzési és Kimeneti követelmények – KKK) értelmében rendelkezni kell bizonyos kreditértékű – illetve aki nem kreditrendszerű képzésben folytatta tanulmányait, annak heti óraszámú – előtanulmánnyal, hogy a jelentkezés az adott szakra elfogadható legyen. Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározásra került, hogy egy adott mesterképzésbe történő belépésnél, mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként.

Hogyan történik a kreditelbírálás?

A mesterképzési szakra történő jelentkezésnél az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:
I. Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok
II. Meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok
III. Meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak

Különböző ismeretkörökben a jelentkezés elfogadásához bizonyos számú minimum kreditet teljesíteni szükséges. Amennyiben a Jelentkező nem teljesíti az előírt kreditet, jelentkezése nem fogadható el az adott mesterszakra. Az előtanulmányok meglétét a Kar Kreditátviteli Bizottsága vizsgálja meg – a felvételi vizsgát megelőző adminisztráció alkalmával – a korábbi felsőfokú tanulmányok leckekönyvei alapján. Lényeges, hogy a kreditellenőrzés során nem a korábbi végzettségek, diplomák számítanak, hanem a teljesített tantárgyak (akár több főiskolai, egyetemi vagy szakirányú továbbképzési szakon teljesítettek együttesen), illetve az, hogy ezek mennyiben sorolhatók az alább megadott ismeretkörök valamelyikéhez. Vannak olyan végzettségek, szakok, amelyek automatikusan elfogadásra kerülnek, amelyek esetében nincs szükség a korábbi tanulmányokat tartalmazó leckekönyvek tüzetes vizsgálatára. A kreditelismerési eljárás díjtalan.

Milyen dokumentumokra van szükség a kreditelismerési eljáráshoz?

– a mesterképzésre történő felvétel feltételeként előírt ismeretek teljesítését igazoló melléklet (szakonkénti táblázatok), azaz szakonként a mesterképzésre történő felvétel feltételeként előírt ismeretek teljesítését igazoló melléklet
– a kiválasztott mesterképzésre vonatkozó, elismertetni kívánt ismeretkörök listája
– a felsőoktatásban korábban teljesített, vagy folyamatban lévő tanulmányokat igazoló hiteles dokumentumok (HITELES leckekönyv-másolat, vagy HITELES törzslapkivonat, vagy oklevélmelléklet HITELES másolata, stb.).

Mi történik, ha nem érem el a 60 kreditet?

Ha a Felvételiző teljesíti az elvárt minimum kreditszámot, de a 60 kreditet nem, akkor a fennmaradó kreditek a mesterképzés tárgyaival párhuzamosan a második aktív szemeszter végéig teljesíthetők. Kivételt képez a fentiek alól a Marketing mesterképzés, amely esetben a mesterszak elvégzéséhez és a szakra beadott jelentkezés érvényességéhez egyaránt 30 kredit szükséges, azaz nincs lehetőség pótlásra a mesterképzés tárgyaival párhuzamosan. A hiányzó kreditek pótlása alapvetően egyéni felkészülésre épül, díjmentes (csupán a felkészülést segítő könyvek beszerzésének költsége terheli a Hallgatót). A kijelölt tantárgyakból vizsgák a szorgalmi időszakban is letehetők.

A FELVÉTELI MENETE

Mikorra várható a felvételi?
Az ősszel induló mesterképzések felvételi vizsgái májusban, illetve – pótidőpontként – júniusban vannak. A pontos időbeosztásról a Jelentkezők – postai úton és/vagy e-mailben – külön értesítést kapnak (legkésőbb egy hónappal a felvételik előtt).

Hogyan néz ki az adminisztráció és miből áll a menete?

A felvételi adminisztráció keretében először a felvételhez kapcsolódó dokumentumokat tekintjük át, majd – ezek alapján – egyrészt elvégezzük a kreditelbírálást, másrészt megállapítjuk a korábbi tanulmányi eredmények alapján kapott pontokat (hozott pontok, maximum 45 pont), illetve az esetleges többletpontokat (maximum 10 pont). E viszonylag hosszabb időigényű adminisztráció intézményünk jogszabályon alapuló kötelezettsége. Lebonyolításához szükségünk van az alapvégzettséget igazoló diplomára, az esetleges további végzettségeket igazoló dokumentumokra, a nyelvvizsga bizonyítványokra és – függetlenül attól, hogy a Jelentkező végzettséget szerzett-e az adott intézményben/szakon – a korábbi felsőfokú tanulmányok leckekönyveire, emellett minden olyan egyéb dokumentumra, amelyet a Jelentkező a pontszámításhoz fontosnak ítél. Mivel mind a kreditelbírálás, mind a pontszámítás alapjául szolgáló dokumentumokat archiválnunk kell, az eredeti dokumentumok mellett azok másolatait is bekérjük a Felvételizőktől. A felvételi pontok fennmaradó 45 pontját a felvételi vizsga eredménye adja, amely, amennyiben magasabb, mint a jelentkező hozott pontja, automatikusan duplázásra kerül . Felhívjuk figyelmét, hogy a a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 40. §. (4) értelmében a mesterképzésre csak az vehető fel, aki alapképzésben (vagy egységes osztatlan képzésben) fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.

Milyen szempontokat vesznek figyelembe a többletpont-számítás során?

A felvételi eljárás során maximum 10 többletpontot szerezhető, melyek eloszlását az alábbiakban foglaltuk össze. Minden esetben fontos, hogy a Felvételiző magával hozza a többletpontot igazoló dokumentumokat (oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány, szakmai gyakorlatról szóló igazolás, kutatási és publikációs tevékenységről szóló igazolás, sporteredmény igazolása), valamint azok másolatát is (archiválás miatt).

A felvételhez szükséges első diplomán túli felsőfokú végzettségek: max. 6 pont
• főiskolai szintű/BSc/BA diploma: 3 pont;
• egyetemi szintű/MSc/MA diploma: 4 pont;
• PhD fokozat: 6 pont;
• szakirányú továbbképzésben szerzett diploma: 2 pont;

Az előzően szerzett diploma kiadási feltételén kívüli plusz nyelvvizsgák: max. 4 pont
• középfok C: 1 pont;
• felsőfokú A vagy B: 2 pont;
• felsőfokú C: 3 pont;

Szakmai gyakorlat, demonstrátori tevékenység: max. 4 pont;
• Szakmai gyakorlat 6-12 hónap között 1 pont;
• Szakmai gyakorlat 12-36 hónap között 2 pont;
• Szakmai gyakorlat 36-72 hónap között 3 pont;
• Szakmai gyakorlat 72 hónapon túl 4 pont
• Demonstrátori tevékenység, szemeszterenként 1 pont;

Kutatási és publikációs tevékenység (TDK, előadás, publikáció, projektmunka stb.): max. 6. pont;
• Intézményi TDK 1-3 helyezett 2 pont;
• OTDK1-3 helyezett 4 pont;
• Publikáció (tudományos, referált folyóiratban megjelent közlemény) 3 pont;
• Tudományos konferencián (TDK-n, OTDK-n kívül) való részvétel, előadással (illetve konferenciakötetben megjelent dolgozattal) 2 pont;

Sporteredmények: max. 5 pont
• a jelentkezés évében és azt megelőző 7 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért: olimpiai-, világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5 pont, (4-8 helyért 3 pont, 9-12 helyért 1 pont)
• országos sportági szakszövetség által szervezett bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 3 pont, az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján. (4-8 helyért 1 pont)

Esélyegyenlőség : max. 6 pont
• GYED, GYES (3 pont)
• Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet (3 pont)
• Fogyatékosság (3 pont)

Hogyan néz ki a felvételi vizsga?

Marketing, Pénzügy, Master of Business Administration, Számvitel, Kommunikáció- és médiatudomány, Regionális és környezeti gazdaságtan, Mérnöktanár, Közgazdásztanár mesterszakok esetében szakmai és motivációs beszélgetésre kell számítani, amely a szakmai motiváltság és elhivatottság felmérésére fókuszál.

Műszaki menedzser, Vezetés és szervezés, Pszichológia mesterszakok esetében írásbeli felvételi vizsgára is számíthatnak a Jelentkezők. Az írásbeli vizsgarész egy szakspecifikus esszé megírásából áll.

Rendelkezésre álló írásbeli felvételi mintafeladatok

Ilyen típusú kérdéseket kell írásban röviden, vázlatosan kifejteni és megválaszolni a maximális pontszám megszerzéséhez.
• Műszaki menedzser mesterszak
1. Milyen tényezők mentén különböztetne meg két hasonló minőségű terméket?
2. Mit értünk egy erőforrás kapacitásán? Milyen kapacitást leíró mutatókat ismer?
• Vezetés és szervezés mesterszak
1. Véleménye szerint melyek a csoportmunka legfontosabb előnyei?
2. Mi a különbség a márka és a védjegy között?

Mikorra várható a felvételi eredménye?

Végleges döntés csak az Oktatási Hivatal „vonalhúzása” után, július végén várható.  A felvételi során elért pontszámok azonban már korábban elérhetőek a felvi.hu-n (minden Felvételiző a saját felvi.hu-s felületére belépve látja azt, miután lezárultak a vizsgák és minden dokumentum hiánypótlása megtörtént). Az adatok rögzítése legkésőbb június végére várható.