Felvételi információk | BME GTK | 2019-2020

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Alapképzések

Mesterképzések

 

JELENTKEZÉS MÓDJA

A felvételizők kizárólag a felvi.hu oldalról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket 2019. február 15-ig.
Hiánypótlás: a jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2019. július 10-ig kell feltölteni az E-felvi felületre.

 

TÁJÉKOZTATÓ A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL

Mi is az a kreditelismerési eljárás? A mesterképzés a második felsőfokú végzettségi szint, amelyre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik. A mesterképzésekre lényegében bármilyen alapvégzettség birtokában lehetőség van bekerülni, ugyanakkor az alapképzésben vagy a főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség önmagában még nem feltétlenül elég arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni. Egy oktatási minisztériumi rendelet (15/2006. OM rendelet Képzési és Kimeneti követelmények – KKK) értelmében rendelkezni kell bizonyos kreditértékű – illetve aki nem kreditrendszerű képzésben folytatta tanulmányait, annak heti óraszámú – előtanulmánnyal, hogy a jelentkezés az adott szakra elfogadható legyen. Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározásra került, hogy egy adott mesterképzésbe történő belépésnél, mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként.

 

Hogyan történik a kreditelbírálás? A mesterképzési szakra történő jelentkezésnél az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:
I. Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok
II. Meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok
III. Meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak

 

Különböző ismeretkörökben a jelentkezés elfogadásához minimum 30, a mesterszak elvégzéséhez – további 30, tehát összesen – 60 kreditnyi előtanulmány felmutatása szükséges. Amennyiben a Jelentkező nem teljesíti az előírt 30 kreditet, jelentkezése nem fogadható el az adott mesterszakra. Az előtanulmányok meglétét a Kreditátviteli Bizottsága vizsgálja meg – a felvételi vizsgát megelőző adminisztráció alkalmával – a korábbi felsőfokú tanulmányok leckekönyvei alapján. Lényeges, hogy a kreditellenőrzés során nem a korábbi végzettségek, diplomák számítanak, hanem a teljesített tantárgyak (akár több főiskolai, egyetemi vagy szakirányú továbbképzési szakon teljesítettek együttesen), illetve az, hogy ezek mennyiben sorolhatók az alább megadott ismeretkörök valamelyikéhez. Vannak olyan végzettségek, szakok, amelyek automatikusan elfogadásra kerülnek, amelyek esetében nincs szükség a korábbi tanulmányokat tartalmazó leckekönyvek tüzetes vizsgálatára. A kreditelismerési eljárás díjtalan.

 

Milyen dokumentumokra van szükség a kreditelismerési eljáráshoz? A kreditelismerési eljáráshoz a következő dokumentumokat kell elhoznia a Felvételizőnek:
- a mesterképzésre történő felvétel feltételeként előírt ismeretek teljesítését igazoló melléklet (szakonkénti táblázatok), azaz szakonként a mesterképzésre történő felvétel feltételeként előírt ismeretek teljesítését igazoló melléklet – a kiválasztott mesterképzésre vonatkozó, elismertetni kívánt ismeretkörök listája
- a felsőoktatásban korábban teljesített, vagy folyamatban lévő tanulmányokat igazoló hiteles dokumentumok (HITELES leckekönyv-másolat, vagy HITELES törzslapkivonat, vagy oklevélmelléklet HITELES másolata, stb.).

Teljes kreditértékkel mely szakok vehetők figyelembe az egyes mesterszakokra történő jelentkezéskor?

Marketing mesterképzési szak esetében teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, a műszaki képzési területről a műszaki menedzser alapképzési szak. Továbbá a meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a turizmus-vendéglátás, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató alapképzési szak.
Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szak esetében teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, továbbá a műszaki képzési területről a műszaki menedzser, az agrár képzési területről a vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus képzési területről a gazdaságinformatikus, valamint az orvos-egészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak.
Műszaki menedzser mesterképzési szak estében teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési szak, továbbá a meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető: a műszaki, az informatika és a gazdaságtudományok képzési területek alapképzési szakjai, az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak.
Pénzügy mesterképzési szak esetében teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel, a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak. Továbbá a meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szak.
Számvitel mesterképzési szak esetében teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel alapképzési szak, valamint számításba vehető: a gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmusvendéglátás, az emberi erőforrások, az üzleti szakoktató alapképzési szak.
Vezetés és szervezés mesterképzési szak esetében teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak, továbbá a meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, a közszolgálati alapképzési szak.
Minden egyes szak esetében további lehetőséget biztosít még a kreditek elbírálása során a szabályozás: azok azalapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok is figyelembe vehetőek, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Az egyes szakok esetében milyen előtanulmányi ismeretkörökre van szükség?

Marketing mesterszak - A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma legalább 30 kredit az alábbi területekről: módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 8-12 kredit; elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) területéről 8-12 kredit; üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetésszervezés, emberi erőforrás) területéről 10-14 kredit.
Master of Business Administration (MBA) - A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről: módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit; közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit; üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit; társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit; szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling stratégiai tervezés, emberi erőforrás menedzsment) területéről 15 kredit.
Műszaki menedzser mesterszak - A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az alábbi területekről: természettudomány ismeretek (matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, biológia) területéről 20 kredit; gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, minőségbiztosítás, környezetmenedzsment, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány területéről) 10 kredit; szakmai ismeretek (műszaki ábrázolás, gépek, szerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási és jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki, technológiai, menedzsment és a gazdálkodási szakterületekről) területéről 20 kredit
Pénzügy mesterszak - A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről: módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit; közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit; üzleti alapismeretek (vállalati gazdaságtan, számvitel, kontrolling emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit; társadalomtudományi alapismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit; szakmai ismeretek (pénzügy, pénz- és tőkepiaci ismeretek, banküzemtan, pénzügypolitika, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek, vállalatértékelés) területéről 15 kredit.
Számvitel mesterszak - A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről: módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit; közgazdasági alapismeretek (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit; üzleti ismeretek (emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit; társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia) területéről 10 kredit; szakmai ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló összeállítása és elemzése, hitelintézeti és költségvetési számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli informatika, vállalati pénzügyek,adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog) területéről 15 kredit.
Vezetés és szervezés mesterszak - A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről: módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit; közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) területéről 10 kredit; üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek) területéről 15 kredit; társadalomtudományi ismeretek (európai uniós ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia) területéről 10 kredit; szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek) területéről 10 kredit.

 

Mi történik, ha nem érem el a 60 kreditet? Ha a 30 kreditet teljesíti a Felvételiző, de a 60 kreditet nem (műszaki menedzser képzés esetében 50 kredit), akkor a fennmaradó kreditek a mesterképzés tárgyaival párhuzamosan a második aktív szemeszter végéig teljesíthetők. Kivételt képez a fentiek alól a Marketing mesterképzés, amely esetben a mesterszak elvégzéséhez és a szakra beadott jelentkezés érvényességéhez egyaránt 30 kredit szükséges, azaz nincs lehetőség pótlásra a mesterképzés tárgyaival párhuzamosan. A hiányzó kreditek pótlása alapvetően egyéni felkészülésre épül, díjmentes (csupán a felkészülést segítő könyvek beszerzésének költsége terheli a Hallgatót). A kijelölt tantárgyakból vizsgák a szorgalmi időszakban is letehetők.

 

A FELVÉTELI MENETE

Mikorra várható a felvételi? Az ősszel induló mesterképzések felvételi vizsgái májusban, illetve - pótidőpontként - júniusban vannak, míg a Műszaki menedzser szak esetén, a keresztféléves képzés felvételi vizsgája jellemzően januárban kerül lebonyolításra. A pontos időbeosztásról a Jelentkezők – postai úton és/vagy e-mailben – külön értesítést kapnak (legkésőbb egy hónappal a felvételik előtt).

 

Hogyan néz ki az adminisztráció és miből áll a menete? A felvételi adminisztráció keretében először a felvételhez kapcsolódó dokumentumokat tekintjük át, majd – ezek alapján – egyrészt elvégezzük a kreditelbírálást, másrészt megállapítjuk a korábbi tanulmányi eredmények alapján kapott pontokat (hozott pontok, maximum 45 pont), illetve az esetleges többletpontokat (maximum 10 pont). E viszonylag komoly időigényű adminisztráció intézményünk jogszabályon alapuló kötelezettsége. Lebonyolításához szükségünk van az alapvégzettséget igazoló diplomára, az esetleges további végzettségeket igazoló dokumentumokra, a nyelvvizsga bizonyítványokra és – függetlenül attól, hogy a Jelentkező végzettséget szerzett-e az adott intézményben/szakon – a korábbi felsőfokú tanulmányok leckekönyveire, emellett minden olyan egyéb dokumentumra, amelyet a Jelentkező a pontszámításhoz fontosnak ítél. Mivel mind a kreditelbírálás, mind a pontszámítás alapjául szolgáló dokumentumokat archiválnunk kell, az eredeti dokumentumok mellett azok másolatait is bekérjük a Felvételizőktől. A felvételi pontok fennmaradó 45 pontját a felvételi vizsga eredménye adja, amely, amennyiben magasabb, mint a jelentkező hozott pontja, automatikusan duplázásra kerül . Felhívjuk figyelmét, hogy a a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 40. §. (4) értelmében a mesterképzésre csak az vehető fel, aki alapképzésben (vagy egységes osztatlan képzésben) fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.

 

Milyen szempontokat vesznek figyelembe a többletpont-számítás során? A felvételi eljárás során maximum 10 többletpontot szerezhető, melyek eloszlását az alábbiakban foglaltuk össze. Minden esetben fontos, hogy a Felvételiző magával hozza a többletpontot igazoló dokumentumokat (oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány, szakmai gyakorlatról szóló igazolás, kutatási és publikációs tevékenységről szóló igazolás, sporteredmény igazolása), valamint azok másolatát is (archiválás miatt).

 

A felvételhez szükséges első diplomán túli felsőfokú végzettségek: max. 6 pont
• főiskolai szintű/BSc/BA diploma: 3 pont;
• egyetemi szintű/MSc/MA diploma: 4 pont;
• PhD fokozat: 6 pont;
• szakirányú továbbképzésben szerzett diploma: 2 pont;

 

Az előzően szerzett diploma kiadási feltételén kívüli plusz nyelvvizsgák: max 4 pont
• középfok C: 1 pont;
• felsőfokú A vagy B: 2 pont;
• felsőfokú C: 3 pont;

 

Szakmai gyakorlat, demonstrátori tevékenység: max. 4 pont;
• Szakmai gyakorlat 6-12 hónap között 1 pont;
• Szakmai gyakorlat 12-36 hónap között 2 pont;
• Szakmai gyakorlat 36-72 hónap között 3 pont;
• Szakmai gyakorlat 72 hónapon túl 4 pont
• Demonstrátori tevékenység, szemeszterenként 1 pont;

 

Kutatási és publikációs tevékenység (TDK, előadás, publikáció, projektmunka stb.): max. 6. pont;
• Intézményi TDK 1-3 helyezett 2 pont;
• OTDK1-3 helyezett 4 pont;
• Publikáció (tudományos, referált folyóiratban megjelent közlemény) 3 pont;
• Tudományos konferencián (TDK-n, OTDK-n kívül) való részvétel, előadással (illetve konferenciakötetben megjelent dolgozattal) 2 pont;

 

Sporteredmények: max. 5 pont
• a jelentkezés évében és azt megelőző 7 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért: olimpiai-, világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5 pont, (4-8 helyért 3 pont, 9-12 helyért 1 pont)
• országos sportági szakszövetség által szervezett bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 3 pont, az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján. (4-8 helyért 1 pont)

 

Esélyegyenlőség : max. 6 pont
• GYED, GYES (3 pont)
• Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet (3 pont)
• Fogyatékosság (3 pont)

 

Hogyan néz ki a felvételi vizsga? A részidős Marketing, MBA és Számvitel mesterszakok esetében szóbeli felvételi vizsga van, amely a szakmai motiváltság és elhivatottság felmérésére fókuszál. E szóbeli vizsgán 45 pont szerezhető. A nappali munkarendű Műszaki menedzser, Pénzügy valamint Vezetés és szervezés szakok esetében írásbeli felvételi vizsgára számíthatnak a Jelentkezők. Az írásbeli vizsgarész szakspecifikus esszé megírásából áll, amit a már megírt esszéhez is kötődő szakmai és motivációs szóbeli követ. A felvételi vizsgákat általában úgy szervezzük, hogy az esszéírásra naponta minimum két alkalommal kerül sor, míg az adminisztráció, a tesztírás és a szóbeli motivációs beszélgetések folyamatosan zajlanak. Az esszé megírható az adminisztráció elvégzése előtt, a szóbeli motivációs beszélgetésekre azonban csak az adminisztrációt követően lesz lehetőség. Az érvényes felvételi vizsgához a teljes adminisztrációs- és vizsgafolyamaton részt kell venni.

 

Miből készüljek és mire számíthatok az egyes szakok felvételije során?
• Marketing, Master of Business Administration és Számvitel mesterképzési szakok szóbelijén az egyes bizottságok az adott szak témái iránti szakmai érdeklődést és elkötelezettséget mérik fel. A szóbeli beszélgetés hossza hozzávetőleg 15 perc.
• Műszaki menedzser és Vezetés és szervezés mesterszakok írásbelijére való felkészüléshez a következő tankönyvet javasoljuk: Kövesi János (szerk.): Menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan (2015). A szóbeli felvételi beszélgetésen pedig az adott szakma iránti érdeklődést és hallgatói motivációkat mérik fel az egyes bizottságok. A felvételi vizsgák szervezése során figyelünk arra, hogy az esszéírásra naponta két alkalommal kerüljön sor, míg az adminisztráció, valamint a szóbeli motivációs beszélgetések folyamatosan zajlanak. Az esszéírás hossza hozzávetőleg 25 perc, míg a szóbeli beszélgetés hossza 10-15 perc is lehet.
• Pénzügy mesterszak Angol nyelvű az írásbeli felvételi vizsga, mely egy esszékérdésből, 10 tesztkérdésből és 5 számítási feladatból áll. A számítási feladatokat a vállalati pénzügyek tipikus számítási feladatai alkotják. Az esszé és tesztfelkészüléshez két jegyzetet mellékelünk: 1. Makropénzügyek 2. Üzleti gazdaságtan. A fentiek kidolgozására 60 perc áll a jelentkezők rendelkezésére.

 

Írásbeli felvételi mintafeladatok (Ilyen karakterű kérdéseket kell írásban röviden, vázlatosan kifejteni és megválaszolni. Összesen 6 kérdésből áll egy felvételi feladatsor, amelyből szabadon válaszható 4 feladatot kell kidolgozni a maximális pontszám megszerzéséhez.)
• Műszaki menedzser mesterszak
1. Milyen tényezők mentén különböztetne meg két hasonló minőségű terméket?
2. Mit értünk egy erőforrás kapacitásán? Milyen kapacitást leíró mutatókat ismer?
• Vezetés és szervezés mesterszak
1. Véleménye szerint melyek a csoportmunka legfontosabb előnyei?
2. Mi a különbség a márka és a védjegy között?

 

Mikorra várható a felvételi eredménye?
Végleges döntés csak az Oktatási Hivatal „vonalhúzása” után várható. A felvételi során elért pontszámok azonban már korábban elérhetőek a felvi.hu-n (minden Felvételiző a saját felvi.hu-s felületére belépve látja azt, miután lezárultak a vizsgák és minden dokumentum hiánypótlása megtörtént). Az adatok rögzítése legkésőbb június végére várható.