Számvitel mesterképzési szak

 

E mesterszakunk az általános üzleti ismereteken túl konkrét szakmát biztosít a végzett hallgatók számára. A cél olyan szakemberek képzése, akik képesek a gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, menedzseri készségeik birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsőszintű pénzügyi, számviteli vezetői feladatok ellátására.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem számvitel mesterszakjának karakterességét nemzetközi számviteli irányultsága adja. Ez megjelenik a specializációknál is, hiszen két specializáció is választható: az ellenőrzés és könyvvizsgálat, valamint a vezetői számvitel specializációk. Oktatási programunk több tantárgya illeszkedik az ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) tananyagához. A képzés részidős formában zajlik, valamennyi kapcsolódó szolgáltatásunkkal (szombati előadás, előadás-videók stb.) a munka melletti tanulást igyekszünk segíteni.

Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
Tagozat: részidős (levelező)
Szakképzettség: okleveles közgazdász számvitel szakon
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges 350 000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév

Teljes kreditértékkel mely szakok vehetők figyelembe a jelentkezéskor?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel alapképzési szak. Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmusvendéglátás, az emberi erőforrások, az üzleti szakoktató alapképzési szak. Továbbá meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 

Milyen előtanulmányi ismeretkörökre van szükség?
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:
· módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 · közgazdasági alapismeretek (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
 · üzleti ismeretek (emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
 · társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia) területéről 10 kredit;
· szakmai ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló összeállítása és elemzése, hitelintézeti és költségvetési számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli informatika, vállalati pénzügyek, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog) területéről 15 kredit.

 A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

További információ:

Számvitel mesterképzés tájékoztató füzet (2023. őszi évfolyamtól érvényes, módosított)