Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szak

A képzés általános felépítése és tartalma mindenben megegyezik a nemzetközi szinten elfogadott Master of Business Administration (MBA) szakokéval. Célja, hogy a hallgatókat a menedzseri, vezetői tevékenységekhez szükséges, a vállalati gyakorlatban használható tudással vértezze fel.

A végzettek képesek emberek vezetésére, szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására, a vállalkozások létrehozására és fejlődését szolgáló stratégiai szemlélet kialakítására. Megismerik és megértik a vállalatokat körülvevő környezet alapvető törvényszerűségeit.

A BME MBA programjának négy tartalmi különlegessége van, ami megkülönbözteti más hasonló vezetőképzési szakoktól: átszövi a digitális transzformáció és negyedik ipari forradalom kihívásainak elemzése, kiemelt hangsúlyt kap az üzleti analitika szerepe a vezetői döntésekben, felvértezi a résztvevőket a menedzsment emberi és szervezeti kihívásainak kezelésére elsősorban a műszaki környezetben, és megerősíti a társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalás iránti szemléletet és képességeket.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MBA szakának sajátosságait a nemzetközi beágyazottságon és külön- leges tartalmon túl, a képzést támogató szolgáltatások és infrastruktúra színvonala, valamint a választható specializációk adják. A hallgatók a menedzsment területek elméleti alapjaival és gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak, de az érdeklődésük szerinti területeken tovább mélyíthetik tudásukat.

A képzés részidős formában zajlik, valamennyi kapcsolódó szolgáltatásunkkal (szombati előadások, előadás videók stb.) a munka melletti tanulást igyekszünk segíteni.

Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
Tagozat: részidős (levelező)
Szakképzettség: okleveles közgazdász MBA szakon
Finanszírozási forma: önköltséges 600 000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév

Teljes kreditértékkel mely szakok vehetők figyelembe a jelentkezéskor?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, továbbá a műszaki képzési területről a műszaki menedzser, az agrár képzési területről a vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus képzési területről a gazdaságinformatikus, valamint az orvos-egészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak.  Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Milyen előtanulmányi ismeretkörökre van szükség?

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:
 · módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 · közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
· üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
· társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
· szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling stratégiai tervezés, emberi erőforrás menedzsment) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint, két aktív félév alatt kell megszerezni.

További információ:

Master of Business Administration (MBA) mesterképzés tájékoztató füzet (2023. őszi évfolyamtól érvényes, módosított)