Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szak

A képzés általános felépítése és tartalma mindenben megegyezik a nemzetközi szinten elfogadott Master of Business Administration (MBA) szakokéval. Célja, hogy a hallgatókat a menedzseri, vezetői tevékenységekhez szükséges, a vállalati gyakorlatban használható tudással vértezze fel.

A végzettek képesek emberek vezetésére, szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására, a vállalkozások létrehozására és fejlődését szolgáló stratégiai szemlélet kialakítására. Megismerik és megértik a vállalatokat körülvevő környezet alapvető törvényszerűségeit.

A BME MBA programjának négy tartalmi különlegessége van, ami megkülönbözteti más hasonló vezetőképzési szakoktól: átszövi a digitális transzformáció és negyedik ipari forradalom kihívásainak elemzése, kiemelt hangsúlyt kap az üzleti analitika szerepe a vezetői döntésekben, felvértezi a résztvevőket a menedzsment emberi és szervezeti kihívásainak kezelésére elsősorban a műszaki környezetben, és megerősíti a társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalás iránti szemléletet és képességeket.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MBA szakának sajátosságait a nemzetközi beágyazottságon és külön- leges tartalmon túl, a képzést támogató szolgáltatások és infrastruktúra színvonala, valamint a választható specializációk adják. A hallgatók a menedzsment területek elméleti alapjaival és gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak, de az érdeklődésük szerinti területeken tovább mélyíthetik tudásukat.

A képzés részidős formában zajlik, valamennyi kapcsolódó szolgáltatásunkkal (szombati előadások, előadás videók stb.) a munka melletti tanulást igyekszünk segíteni.

Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
Tagozat: részidős (levelező)
Szakképzettség: okleveles közgazdász MBA szakon
Finanszírozási forma: önköltséges 400 000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév


 

Teljes kreditértékkel mely szakok vehetők figyelembe a jelentkezéskor?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, továbbá a műszaki képzési területről a műszaki menedzser, az agrár képzési területről a vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus képzési területről a gazdaságinformatikus, valamint az orvos-egészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak.  Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Milyen előtanulmányi ismeretkörökre van szükség?

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:
 · módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 · közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
· üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
· társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
· szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling stratégiai tervezés, emberi erőforrás menedzsment) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint, két aktív félév alatt kell megszerezni.

Nyelvvizsga követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzés területének megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.


Master of Business Administration (MBA) mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes 2019. szeptember 1-től kezdőknek)
Master of Business Administration (MBA) mesterképzés honlapja