Vezetés és szervezés mesterképzési szak - magyar és angol nyelven

A Vezetés és szervezés mesterképzés azt tűzi ki célul, hogy a hallgatók gazdasági és menedzsment ismereteit tovább mélyítse, és a gyakorlatban is alkalmazható, speciális tudás átadása révén a terület szakértőivé tegye a mesterszakra jelentkezőket.

A képzés során a hallgatók megismerik a termelő és szolgáltató folyamatok tervezéséhez és optimális működtetéséhez szükséges kvantitatív alapokat, valamint a legfontosabb menedzsment, gazdasági viselkedéstudományi és jogi ismereteket. A képzésben fontos szerepet töltenek be a logisztikai folyamatok optimális kialakításával, a projektmenedzsment korszerű módszereivel, a karcsúsított (lean) gyártással és szolgáltatással, valamint a változások megvalósításával kapcsolatos kérdések. Az oktatás épít a termelési és szolgáltatási folyamatokhoz kapcsolódó adatok statisztikai értékeléséhez és a működés optimalizálásához felhasználható szoftverek alkalmazására. A képzés során esettanulmányok és szimulációs üzleti játékok segítik a termelő és szolgáltató rendszerekben előforduló döntési helyzetek elemzését.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vezetés és szervezés mesterszakjának sajátossága, hogy széles általános alapozás mellett fókuszált szakterületi specializálódást, valamint a vállalati gyakorlatban is használható tudást ad hallgatóinak.

2019. szeptemberétől angol nyelven is indítjuk képzésünket, nemzetközi és hazai jelentkezők számára egyaránt nyitott formában.

Alapadatok:
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
Tagozat: nappali
Szakképzettség: okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges  400 000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév

Teljes kreditértékkel mely szakok vehetők figyelembe a jelentkezéskor?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak. Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, a közszolgálati alapképzési szak.

Továbbá meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Milyen előtanulmányi ismeretkörökre van szükség?

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:
 · módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 · közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) területéről 10 kredit;
 · üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek) területéről 15 kredit;
 · társadalomtudományi ismeretek (európai uniós ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia) területéről 10 kredit;
 · szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek) területéről 10 kredit.

 A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint, két aktív félév alatt kell megszerezni.

További információ:

Vezetés és szervezés mesterképzés magyar tájékoztató füzet (2023. őszi évfolyamtól érvényes)
Vezetés és szervezés MSc 7N-M05 - magyar tájékoztató füzet (Érvényes: 2021. február 1-től)
Vezetés és szervezés mesterképzés tájékoztatófüzet (Érvényes: 2020/2021. tavasz) angol