A XXI. század hatalmas kihívások elé állítja a felsőoktatási rendszereket az egész világon. Az infókommunikációs forradalom átalakítja a hagyományos gondolkodást, a tudásátadás és tudásteremtés megszokott formáit és intézményeit. Ebben az átalakulásban csak azok az egyetemek tudnak sikeresen helytállni, amelyek képesek hidat építeni a hagyományos gondolkodás értékei és az új szemlélet nyújtotta lehetőségek között.


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jogelődje, a Mérnöki Intézet 1782-ben kezdte meg működését. E hosszú időszak alatt elért sikerek igazolják az egyetem alkalmasságát a műszaki és gazdasági környezet változása következtében felmerülő új feladatok megoldására.


A BME-n belül a gazdasági és társadalomtudományi ismereteket már évtizedek óta oktató szervezeti egységekből alakult meg 1998-ban az egyetem legfiatalabb kara, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. A GTK szakjai olyan képzéseket nyújtanak, amelyek jól illeszkednek a műszaki és természettudományi karok által meghatározott környezethez. A műszaki karok közelsége megteremti a közvetlen kapcsolatot a termelési és szolgáltatási folyamatokkal, továbbá segíti a korszerű infókommunikációs technológiák beépítését a tananyagokba, és ezen technológiák felhasználását az oktatásban. Ugyancsak lehetővé teszi, hogy az inspiráló műegyetemi környezetben a hallgatók egyaránt szerezhessenek műszaki, gazdasági, tanári és egyes területeken bölcsész diplomát is.


E lehetőség többet jelent annál, hogy eltérő képzési területek diplomáját szerezhetik meg a hallgatók ugyanazon intézményben. További előny, hogy az eltérő képzési területekhez tartozó programok szoros együttműködése egymáshoz jól illeszkedő szakokhoz és a szinergikus hatások következtében új, a világot sokoldalúan értékelni és alakítani képes látásmódhoz vezet.

Várjuk mindazon hallgatók jelentkezését, akik felkészülten szeretnék várni a XXI. század technológiai, gazdasági és társadalmi kihívásait, és egy olyan értékközösséghez kívánnak csatlakozni, amelynek 237 éves, sikerekben gazdag múltja garancia a sikeres jövőre.

Ergonómia és Pszichológia Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Hercegfi Károly egyetemi docens

Website:

http://erg.bme.hu

Az 1992-ben alapított Ergonómia és Pszichológia Tanszék küldetése a műszaki és gazdasági területek és az emberközpontú tudományok összekapcsolódásának elősegítése az ergonómia és az alkalmazott pszichológia területeinek oktatásával és kutatásával.
Az ergonómia (ember-gép interakció, használhatóság és felhasználói élmény (UX)) részterületei többek közt ipari munkahelyek ergonómiája, irodaergonómia, ember-számítógép interakció. Ehhez kötődik az emberközpontú termékmenedzsment (felhasználói igények felmérése, termékélmény, fogyasztóvédelem).


A munka- és szervezetpszichológia oktatott és kutatott részterületei többek közt munka- és kompetenciaértékelés, munkahelyi stressz, pszichológiai alkalmasság és kiválasztás, teljesítményértékelés és ösztönző rendszerek, munkahelyi szocializáció, szervezetfejlesztés, vezetéslélektan. Továbbá oktatott és kutatott terület a tanárképzéshez és a felsőoktatáshoz kötődő pszichológia, valamint az általános pszichológia, valamint a csoportmunka, teammunka és az utóbbi években egyre nagyobb teret hódító pozitív pszichológia, elsősorban pozitív munkapszichológia.


Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Láng Benedek egyetemi tanár

Website:

http://filozofia.bme.hu

A BME GTK-n működő Filozófia és Tudománytörténet Tanszék (FTT) – a klasszikus filozófus-képtől eltérő – modern, dinamikus, gyakorlatias perspektívát kínál a hallgatóknak. Célunk értékes, érdekes és használható tudásanyag átadása; önálló, kritikus gondolkodásra való ösztönzés és a hallgatók látókörének, műveltségének szélesítése. Felkészült oktatóink minőségi, hallgatóbarát, szolgáltató szemléletű oktatást nyújtanak. Sokoldalúságra és folyamatos fejlődésre törekszünk, amit naprakész oktatási portfóliónk mellett sikeres, hazai és nemzetközi szinten egyaránt elismert szakmai-kutatási tevékenységünk is bizonyít.

Környezetgazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens

Website:

http://kornygazd.bme.hu

A Tanszék megalakulásától kezdve „kettős küldetést” vállal fel: egyrészt hozzájárulni a műegyetemi hallgatóság pozitív környezeti szemléletének fejlesztéséhez, másrészt pedig tevékeny szerepet betölteni a korszerű, tudományos igényességű ismeretanyaggal bíró környezetvédelmi szakemberek (környezetmérnök, környezetmenedzser) képzésében. Oktató-kutató munkánkban egyaránt az interdiszciplináris megközelítésre törekszünk, amit a környezeti problémák jellege, hatásmechanizmusuk feltárása és hatékony kezelésük eleve feltételez.

Tanszékünk pedagógiai alapvetése, hogy az általunk oktatott ismeretanyag nem csak egy a megszerezhető ismeretek sorában, mert a környezetvédelemmel foglalkozó mérnökök, műszaki menedzserek, közgazdászok bárhol, bármilyen munkakörben dolgoznak is, a regionális gazdaságtan, a területfejlesztés, a környezetmenedzsment eszközeit-technikáit ismerve és felhasználva oldhatják meg sikeresen feladataikat, találhatnak megoldást problémáikra. A fenntartható fejlődés eszméjére alapozva – több egyetemi és kari szervezeti egység részvételével- a Környezetgazdaságtan Tanszék biztosítja a „regionális és környezeti gazdaságtan” mesterszak képzési és tudományos hátterét. A fenntarthatóság iránt elkötelezett oktató-nevelő munkánk tartalmi és módszertani bázisának fejlesztése motiválja aktív részvételünket a szakmai közéletben, valamint a hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatainkban is.


Közgazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Gilányi Zsolt egyetemi docens

Website:

http://kgt.bme.hu

A Közgazdaságtan Tanszék szakterülete a nevének megfelelően a teljes gazdaság működésének és az azt alkotó gazdasági szereplők viselkedésének leírása, mely leírás szükségképp a módszertani területeket is felöleli, különös tekintettel a statisztikára (ökonometriára). A Közgazdaságtan Tanszék nevével ellentétben nem közgazdaságtant, hanem közgazdaságtudományt művel; vagyis törekszik az ideológiáktól mentes tudományos megismerésre, illetve az eltérő megközelítések bemutatására is. .

A BME GTK szervezeti egységeként tudományos, oktatási és nevelési küldetése van. Nevezetesen: a tudomány terén a tanszéknek lépést kell tartani a világ vezető tudományos műhelyeivel. Az oktatás terén ezt a tudást közérthető formában át kell adnia elsősorban az egyetem hallgatóinak, másodsorban pedig elérhetővé kell tennie a magyar társadalom egésze számára. A nevelés terén a fiataloknak közvetíteni kell a pozitív értékeket, és fel kell készíteni őket arra, hogy az életben nincsen „ingyen ebéd”.


Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Koltai Tamás, egyetemi tanár

Website:

http://mvt.bme.hu

A Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék oktatási tevékenységével a leendő közgazdászokat, műszaki menedzsereket és mérnököket vértezi fel a munkájukhoz elengedhetetlen, versenyképes menedzsmentismeretekkel, továbbá a menedzseri karriert választó szakembereket képezi professzionális menedzserekké. Oktatási tevékenységét olyan elmélyült kutatásokra és vállalati kapcsolatokra építi, amelyek fókuszát a menedzsmentszakma fejlődésének, a gazdasági-társadalmi igényeknek és saját erősségeinek hármasa jelöli ki. Mindezt a menedzsment tudományos közéletének hazai és nemzetközi vérkeringésébe kapcsolódva teszi, és a menedzsmentkultúra széleskörű fejlesztésére, ápolására, terjesztésére törekszik.

Műszaki Pedagógia Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Tóth Péter egyetemi tanár

Website:

http://mpt.bme.hu

A Műszaki Pedagógia Tanszék (MPT) története másfél évszázados múltra tekint vissza. Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter 1870–es előterjesztése nyomán kezdődött el a Műegyetemen a szakmai tanárok szervezett képzése. A kezdetekből piackonform és innovatív képzésben meghatározó szerepe volt Sztoczek József rektornak, majd jelentős állomás 1934, amikor az egyetemen megalakult a Pedagógia Tanszék Imre Sándor vezetésével, és ennek kereteit kiszélesítve jött létre a Gazdasági Szaktanárképző Intézet 1936-ban. Napjainkra egy országosan elismert szakmai tanárképző intézménnyé alakult tanszékünk. A jövőben is a hazai szakmai pedagógusképzés (műszaki szakoktató, közgazdász- és mérnöktanárképzés, közoktatási vezetőképzés) meghatározó képzési és kutatási műhelye kívánunk lenni és az MTA által valamint nemzetközileg is elismert kutatási műhelyként működni.

Továbbra is vállaljuk, hogy a Műegyetem több karán is oktatunk nappali és levelező tagozatos hallgatókat magyar és angol nyelven. Küldetésünknek tekintjük, hogy a jövőben is ennek a sokirányú képzésnek oktatói és művelői legyünk.


Pénzügyek Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Nemeslaki András egyetemi tanár

Website:

http://finance.bme.hu

A Pénzügyek Tanszék küldetésének olyan tudományos kutatások folytatását és oktatási programok kifejlesztését tekinti, amelyek a pénzügy, számvitel, valamint annak kapcsolódó határterületein fejleszti partnereink és hallgatóink analitikus gondolkodását, problémaérzékenységét és megoldási képességét.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk az innovációra, a mérnöki, a műszaki tudományokkal való kapcsolódásra; olyan gondolkodásmód és képességek fejlesztésére, amelyek a hagyományos üzleti érték és hatékonyság-szemlélet elsajátításán túlmutatóan szorosan kapcsolódnak a digitális transzformációhoz és a társadalmi felelősségvállaláshoz is.


Szociológia és Kommunikáció Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. habil. Szakadát István egyetemi docens

Website:

http://szoc.bme.hu

A Szociológia és Kommunikáció Tanszék a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdaság- és társadalomtudományi, ezen belül kiemelten a kommunikáció- és médiatudományi, valamint a mérnök és természettudományi képzései számára biztosítja azokat az ismereteket, amelyek felkészítik a hallgatókat arra, hogy a szakmai gyakorlatukban, a szakmai és társadalmi közéletben értő módon alkalmazni tudják a társadalomtudományok által létrehozott releváns tudást.

A tanszék oktatási tevékenységében arra törekszik, hogy a hallgatók megértsék, hogy az emberek hogyan alakítják saját életkörülményeiket, melyek a társadalmi cselekvés, az emberi kommunikáció, a társas viszonyok, a társadalmi intézmények legfontosabb szabályszerűségei. A képzés célja a megértés, együttműködés, nyitottság, szolidaritás, felelősségtudat, kritikai szemlélet, valamint a gyakorlati készségek kialakítása a hallgatókban. A tanszék elkötelezett a módszertanilag megalapozott, a társadalom sokszínűségét leképező interdiszciplináris szemléletet alkalmazó társadalomtudományi kutatások iránt.


Üzleti Jog Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Grad-Gyenge Anikó egyetemi docens

Website:

http://law.bme.hu

Az Üzleti Jog Tanszék hagyományaihoz híven elsősorban a technológia által meghatározott, vagy befolyásolt jogterületek megismertetését, elveinek, érdekrendszereinek bemutatását tartja elsődleges oktatási céljának. Az Üzleti Jog Tanszék ösztönzője és aktív részese kíván lenni a jog és technológia kapcsolatát, egymásra hatását vizsgáló hazai és nemzetközi kutatásoknak, aktívan hozzájárulva ezáltal is a GTK és az egyetem tudományos életéhez. Az Üzleti Jog Tanszék számára kiemelkedően fontos a műegyetemi hallgatóság társadalmi szerepvállalásának támogatása, aminek érdekében számos önkéntes részvételen alapuló programot indít.

Hírek

szeptember 25, 2019

GTK Szakkollégiumok tagfelvétele

Az önszerveződő [...]  Tovább

szeptember 24, 2019

Startup Campus x BME Program

Budapesti [...]  Tovább

szeptember 23, 2019

Kutatók éjszakája a GTK-n

Immár 15. [...]  Tovább

szeptember 23, 2019

GTK DIPLOMAÁTADÓ ÜNNEPSÉG

2019. október [...]  Tovább

szeptember 16, 2019

A Műegyetem és az MNB közös pályázata a BME hallgatóinak

A Magyar Nemzeti Bank és a BME által meghirdetett kutatási versenyre szeptember 30-ig lehet beadni versenyműveket.

július 26, 2019

Elérhetők a 2019. évi pedagógus napi fotók

2019. június [...]  Tovább

június 27, 2019

Több mint Közgazdaságtan – Komplex kihívások, komplex válaszok előadás

„ Több mint közgazdaságtan. komplex kihívások, komplex válaszok” címmel tartott előadást a BME GTK-n Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikáért és közgazdasági elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója 2019. május 28-án.

június 24, 2019

Kitüntetések a Pedagógus Napon

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar június 4-én tartotta hagyományos pedagógus napi ünnepségét. Ez az évente megrendezésre kerülő esemény ünnepélyes alkalom arra, hogy megköszönjük kollégáinknak az egész éves munkájukat.

június 22, 2019

Karunk az EFMD rendkívüli közösségében

A BME GTK 2018 decemberében csatlakozott a „European Foundation for Management Development” (EFMD) szervezetéhez. A júniusi portói konferencián már teljes jogú tagként mutatkozhattunk be.


BME-MNB ösztöndíj 01
EFMD

EFMD

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara 2018 óta az EFMD tagja. Az EFMD olyan üzleti iskolák és társaságok globális hálózata, melyek nemzetközi szinten elkötelezettek a menedzsment-oktatás és -fejlesztés kiválóságának mind további erősítésében.


“Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Economic and Social Sciences, is a member of EFMD. EFMD is a global network of business schools and corporations dedicated to enhance excellence in management education and development globally.”

Helyünk a világban: a Műegyetem