BME-s siker a Danube Cup versenyen!
május 15, 2023
Megjelentek az ÚNKP pályázati kiírások
május 18, 2023

Budapest Ösztöndíj Program – Pályázati felhívás

Budapest Főváros Önkormányzata a BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében pályázatot  hirdet felsőfokú tanulmányokat folytató, nappali tagozatos hallgatók számára

A BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM célja:

 1. a pályázatot elnyerő, felsőoktatási képzésben részt vevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a  Fővárosi Önkormányzat, az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve a Fővárosi Önkormányzat többségi befolyása alatt álló, közszolgáltatást végző gazdasági társaságok (a továbbiakban: fogadó szervezetek) tevékenységébe, megismertesse a helyi közigazgatás és a közszolgáltatások rendszerét;
 2. hozzájáruljon a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő  alkalmazásához gyakornoki munka végzésére biztosított lehetőség által;
 3. a fogadó szervezetek számára új tudás elemeket, szakismereti kapacitásbővítést tegyen  elérhetővé, amely a fogadó szervezetek tevékenységében hasznosulhat; 
 4. a fogadó szervezetek számára (a fentiek következményeképp) rekrutációs bázist jelentsen.

A PROGRAM keretei, feltételei:

 1. A Program időtartama: várhatóan 2023. szeptember 1. és 2024. március 31. közt összesen 5 hónap (az együttműködési megállapodásban rögzített ütemezés szerint).
 2. Az ösztöndíjasok létszáma: évenként legfeljebb 20 fő
 3. A Program résztvevője lehet az a 
  1. a magyar állampolgárságú vagy
  2. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező vagy
  3. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú, büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató, aki:
   1. valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
   2. a jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félévben átlagosan legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik
   3. vállalja, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatt a mentorral egyeztetett ütemterv alapján hetente legalább 20 órában (ebből hetente legalább 10 órát a fogadó szervezetnél eltöltve) a rábízott, a fogadó szervezetek tevékenysége szempontjából releváns kutatási feladatokat ellátja;
   4. angol, német vagy francia nyelvből legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
   5. vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt legalább egy és legfeljebb négy, összesen legalább 60 000 karakter (másfél szerzői ív lábjegyzetek nélkül) terjedelmű tanulmányt készít a mellékelt, a fogadó szervezetek által megadott, mentor által jóváhagyott, az ösztöndíjas tevékenységéhez kapcsolódó témában, melyet a mentora ötfokozatú skálán, írásbeli indoklással értékel;
 4. vállalja, hogy az előírt követelmények nem teljesítése esetén, a letöltött ösztöndíjas időszakra vonatkozó, kiutalt ösztöndíjat visszafizeti.
 5. Az ösztöndíj mértéke: nettó 100.000,-Ft/hó/fő

Jelentkezési határidő: 2023. június 10.

Elbírálás határideje: legkésőbb 2023. július 31.

A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A Fővárosi Önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított és az alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie. A formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.

A választott szakterület vagy kutatási téma szerint illetékes fogadó szervezet véleményezési jogot gyakorol a pályázatokat illetően. Szakmai egyet nem értése esetén a pályázat az eljárás további szakaszaiban nem vehet részt.

Az érvényes és szakmai egyetértéssel bíró pályázatot benyújtó jelentkezőket a főpolgármester által felkért legalább 4 tagú bíráló bizottság hallgatja meg. A bíráló bizottság egyik tagját a választott téma szerint illetékes fogadó szervezettől kell felkérni. A bizottság javaslatának figyelembevételével az ösztöndíjak odaítéléséről a főpolgármester dönt. A pályázat eredményéről a pályázók a döntést követő 8 napon belül értesítést kapnak.

A pályázó Budapest Főváros Önkormányzatánál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalára, az ösztöndíj-megállapodás megkötésére, az ösztöndíj folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogsértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására egy alkalommal, a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, az indokok  megjelölésével, írásban van lehetőség. A kifogásban meg kell jelölni a kifogást emelő nevét, értesítési címét, valamint azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést –, melyekre tekintettel a kifogást emelő kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. 

A pályázat benyújtásával összefüggő adatkezelésről a Budapest Ösztöndíj Programra pályázók és a Programban résztvevők részére készült adatkezelési tájékoztató ad részletes tájékoztatást, mely a https://einfoszab.budapest.hu/list/palyazat-osztondij-view oldalon megtalálható.

A pályázati anyagok – a sikeres pályázatok kivételével – megsemmisítésre kerülnek:

 1. kifogás hiányában: a kifogásra nyitva álló 10 napos határidőt követően azonnal,
 2. kifogás esetén: a jogorvoslati eljárás lezárását követő 30 napon belül.

Jelentkezés módja:

A pályázatot 2023. június 10-én éjfélig lehet benyújtani elektronikus úton, Budapest Főváros 

Főpolgármesteri Hivatal Humánerőforrás-menedzsment Főosztályának címezve, a 

szemelyzeti@budapest.hu e-mail-címre megküldve. A tárgyban kérjük megjelölni: „Budapest Ösztöndíj Program 2023/2024”.

Kapcsolattartó: Szőke Brigitta (e-mail: szokeb@budapest.hu, telefon: 1/327-1579)

A kutatási témák, a pályázati adatlap, a nyilatkozatok, az eljárási rend, az adatkezelési  tájékoztató, valamint a Budapest Ösztöndíj Program részletes szabályait tartalmazó 44/2008. (IX.10.) önkormányzati rendelet megtalálható a https://einfoszab.budapest.hu/list/palyazatosztondij-view oldalon.

A pályázat során benyújtandó iratok:

 1. Pályázati adatlap
 2. Fényképes önéletrajz
 3. Motivációs levél legfeljebb 3 gépelt oldal terjedelemben
  1. A motivációs levélnek tartalmaznia kell a szakmai kompetenciákat, érdeklődési köröket, illetve a fogadó szervezeti egységek által megjelölt valamely témával összefüggő kutatási terv összefoglalását is.
 4. 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony-igazolás
 5. Nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata
 6. A jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félév súlyozott tanulmányi átlagáról a felsőoktatási intézmény tanulmányi hivatala által kiadott, hitelesített  (lepecsételt) igazolás (törzslap/teljesítésigazolás/tárgyteljesítési lap stb.). Ha a hallgató  mesterképzésben vesz részt, és abban két lezárt félévet még nem teljesített, akkor a  mesterképzés bemeneti követelményét jelentő alapképzés érintett féléveiről kiadott igazolás
 7. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.  törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy ennek hiányáról (a  pályázati dokumentumok között megtalálható iratmintán)
 8. Nyilatkozat büntetlen előéletről és cselekvőképességről, az adatkezelési tájékoztató megismeréséről, tudomásulvételéről, adatkezeléshez való hozzájárulásról, valamint annak tudomásul vételéről, hogy az ösztöndíjban nem részesülők pályázati anyaga megsemmisítésre kerül (a pályázati dokumentumok között megtalálható iratmintán)

Sikeres pályázat esetén ezen iratok bemutatása eredetben is szükséges.

A pályázattal kapcsolatos és a jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap

Kutatási témák

Adatkezelési tájékoztató

Eljárási Rend a Budapest Ösztöndíj Programhoz

Nyilatkozat – Büntetlen előéletről, cselekvőképességről, adatkezelésről

Nyilatkozat – Összeférhetetlenségről és érintettségről

BÖP-rendelet