A XXI. század hatalmas kihívások elé állítja a felsőoktatási rendszereket az egész világon. Az infókommunikációs forradalom átalakítja a hagyományos gondolkodást, a tudásátadás és tudásteremtés megszokott formáit és intézményeit. Ebben az átalakulásban csak azok az egyetemek tudnak sikeresen helytállni, amelyek képesek hidat építeni a hagyományos gondolkodás értékei és az új szemlélet nyújtotta lehetőségek között.


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jogelődje, a Mérnöki Intézet 1782-ben kezdte meg működését. E hosszú időszak alatt elért sikerek igazolják az egyetem alkalmasságát a műszaki és gazdasági környezet változása következtében felmerülő új feladatok megoldására.


A BME-n belül a gazdasági és társadalomtudományi ismereteket már évtizedek óta oktató szervezeti egységekből alakult meg 1998-ban az egyetem legfiatalabb kara, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. A GTK szakjai olyan képzéseket nyújtanak, amelyek jól illeszkednek a műszaki és természettudományi karok által meghatározott környezethez. A műszaki karok közelsége megteremti a közvetlen kapcsolatot a termelési és szolgáltatási folyamatokkal, továbbá segíti a korszerű infókommunikációs technológiák beépítését a tananyagokba, és ezen technológiák felhasználását az oktatásban. Ugyancsak lehetővé teszi, hogy az inspiráló műegyetemi környezetben a hallgatók egyaránt szerezhessenek műszaki, gazdasági, tanári és egyes területeken bölcsész diplomát is.


E lehetőség többet jelent annál, hogy eltérő képzési területek diplomáját szerezhetik meg a hallgatók ugyanazon intézményben. További előny, hogy az eltérő képzési területekhez tartozó programok szoros együttműködése egymáshoz jól illeszkedő szakokhoz és a szinergikus hatások következtében új, a világot sokoldalúan értékelni és alakítani képes látásmódhoz vezet.

Várjuk mindazon hallgatók jelentkezését, akik felkészülten szeretnék várni a XXI. század technológiai, gazdasági és társadalmi kihívásait, és egy olyan értékközösséghez kívánnak csatlakozni, amelynek 237 éves, sikerekben gazdag múltja garancia a sikeres jövőre.

Ergonómia és Pszichológia Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Hercegfi Károly egyetemi docens

Website:

http://erg.bme.hu

Az 1992-ben alapított Ergonómia és Pszichológia Tanszék küldetése a műszaki és gazdasági területek és az emberközpontú tudományok összekapcsolódásának elősegítése az ergonómia és az alkalmazott pszichológia területeinek oktatásával és kutatásával.
Az ergonómia (ember-gép interakció, használhatóság és felhasználói élmény (UX)) részterületei többek közt ipari munkahelyek ergonómiája, irodaergonómia, ember-számítógép interakció. Ehhez kötődik az emberközpontú termékmenedzsment (felhasználói igények felmérése, termékélmény, fogyasztóvédelem).


A munka- és szervezetpszichológia oktatott és kutatott részterületei többek közt munka- és kompetenciaértékelés, munkahelyi stressz, pszichológiai alkalmasság és kiválasztás, teljesítményértékelés és ösztönző rendszerek, munkahelyi szocializáció, szervezetfejlesztés, vezetéslélektan. Továbbá oktatott és kutatott terület a tanárképzéshez és a felsőoktatáshoz kötődő pszichológia, valamint az általános pszichológia, valamint a csoportmunka, teammunka és az utóbbi években egyre nagyobb teret hódító pozitív pszichológia, elsősorban pozitív munkapszichológia.


Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Láng Benedek egyetemi tanár

Website:

http://filozofia.bme.hu

A BME GTK-n működő Filozófia és Tudománytörténet Tanszék (FTT) – a klasszikus filozófus-képtől eltérő – modern, dinamikus, gyakorlatias perspektívát kínál a hallgatóknak. Célunk értékes, érdekes és használható tudásanyag átadása; önálló, kritikus gondolkodásra való ösztönzés és a hallgatók látókörének, műveltségének szélesítése. Felkészült oktatóink minőségi, hallgatóbarát, szolgáltató szemléletű oktatást nyújtanak. Sokoldalúságra és folyamatos fejlődésre törekszünk, amit naprakész oktatási portfóliónk mellett sikeres, hazai és nemzetközi szinten egyaránt elismert szakmai-kutatási tevékenységünk is bizonyít.

Környezetgazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens

Website:

http://kornygazd.bme.hu

A Tanszék megalakulásától kezdve „kettős küldetést” vállal fel: egyrészt hozzájárulni a műegyetemi hallgatóság pozitív környezeti szemléletének fejlesztéséhez, másrészt pedig tevékeny szerepet betölteni a korszerű, tudományos igényességű ismeretanyaggal bíró környezetvédelmi szakemberek (környezetmérnök, környezetmenedzser) képzésében. Oktató-kutató munkánkban egyaránt az interdiszciplináris megközelítésre törekszünk, amit a környezeti problémák jellege, hatásmechanizmusuk feltárása és hatékony kezelésük eleve feltételez.

Tanszékünk pedagógiai alapvetése, hogy az általunk oktatott ismeretanyag nem csak egy a megszerezhető ismeretek sorában, mert a környezetvédelemmel foglalkozó mérnökök, műszaki menedzserek, közgazdászok bárhol, bármilyen munkakörben dolgoznak is, a regionális gazdaságtan, a területfejlesztés, a környezetmenedzsment eszközeit-technikáit ismerve és felhasználva oldhatják meg sikeresen feladataikat, találhatnak megoldást problémáikra. A fenntartható fejlődés eszméjére alapozva – több egyetemi és kari szervezeti egység részvételével- a Környezetgazdaságtan Tanszék biztosítja a „regionális és környezeti gazdaságtan” mesterszak képzési és tudományos hátterét. A fenntarthatóság iránt elkötelezett oktató-nevelő munkánk tartalmi és módszertani bázisának fejlesztése motiválja aktív részvételünket a szakmai közéletben, valamint a hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatainkban is.


Közgazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Gilányi Zsolt egyetemi docens

Website:

http://kgt.bme.hu

A Közgazdaságtan Tanszék szakterülete a nevének megfelelően a teljes gazdaság működésének és az azt alkotó gazdasági szereplők viselkedésének leírása, mely leírás szükségképp a módszertani területeket is felöleli, különös tekintettel a statisztikára (ökonometriára). A Közgazdaságtan Tanszék nevével ellentétben nem közgazdaságtant, hanem közgazdaságtudományt művel; vagyis törekszik az ideológiáktól mentes tudományos megismerésre, illetve az eltérő megközelítések bemutatására is. .

A BME GTK szervezeti egységeként tudományos, oktatási és nevelési küldetése van. Nevezetesen: a tudomány terén a tanszéknek lépést kell tartani a világ vezető tudományos műhelyeivel. Az oktatás terén ezt a tudást közérthető formában át kell adnia elsősorban az egyetem hallgatóinak, másodsorban pedig elérhetővé kell tennie a magyar társadalom egésze számára. A nevelés terén a fiataloknak közvetíteni kell a pozitív értékeket, és fel kell készíteni őket arra, hogy az életben nincsen „ingyen ebéd”.


Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Kalló Noémi egyetemi docens

Website:

http://mvt.bme.hu

A Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék oktatási tevékenységével a leendő közgazdászokat, műszaki menedzsereket és mérnököket vértezi fel a munkájukhoz elengedhetetlen, versenyképes menedzsmentismeretekkel, továbbá a menedzseri karriert választó szakembereket képezi professzionális menedzserekké. Oktatási tevékenységét olyan elmélyült kutatásokra és vállalati kapcsolatokra építi, amelyek fókuszát a menedzsmentszakma fejlődésének, a gazdasági-társadalmi igényeknek és saját erősségeinek hármasa jelöli ki. Mindezt a menedzsment tudományos közéletének hazai és nemzetközi vérkeringésébe kapcsolódva teszi, és a menedzsmentkultúra széleskörű fejlesztésére, ápolására, terjesztésére törekszik.

Műszaki Pedagógia Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. habil. Molnár György egyetemi docens

Website:

http://mpt.bme.hu

A Műszaki Pedagógia Tanszék (MPT) története másfél évszázados múltra tekint vissza. Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter 1870–es előterjesztése nyomán kezdődött el a Műegyetemen a szakmai tanárok szervezett képzése. A kezdetekből piackonform és innovatív képzésben meghatározó szerepe volt Sztoczek József rektornak, majd jelentős állomás 1934, amikor az egyetemen megalakult a Pedagógia Tanszék Imre Sándor vezetésével, és ennek kereteit kiszélesítve jött létre a Gazdasági Szaktanárképző Intézet 1936-ban. Napjainkra egy országosan elismert szakmai tanárképző intézménnyé alakult tanszékünk. A jövőben is a hazai szakmai pedagógusképzés (műszaki szakoktató, közgazdász- és mérnöktanárképzés, közoktatási vezetőképzés) meghatározó képzési és kutatási műhelye kívánunk lenni és az MTA által valamint nemzetközileg is elismert kutatási műhelyként működni.

Továbbra is vállaljuk, hogy a Műegyetem több karán is oktatunk nappali és levelező tagozatos hallgatókat magyar és angol nyelven. Küldetésünknek tekintjük, hogy a jövőben is ennek a sokirányú képzésnek oktatói és művelői legyünk.


Pénzügyek Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Nemeslaki András egyetemi tanár

Website:

http://finance.bme.hu

A Pénzügyek Tanszék küldetésének olyan tudományos kutatások folytatását és oktatási programok kifejlesztését tekinti, amelyek a pénzügy, számvitel, valamint annak kapcsolódó határterületein fejleszti partnereink és hallgatóink analitikus gondolkodását, problémaérzékenységét és megoldási képességét.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk az innovációra, a mérnöki, a műszaki tudományokkal való kapcsolódásra; olyan gondolkodásmód és képességek fejlesztésére, amelyek a hagyományos üzleti érték és hatékonyság-szemlélet elsajátításán túlmutatóan szorosan kapcsolódnak a digitális transzformációhoz és a társadalmi felelősségvállaláshoz is.


Szociológia és Kommunikáció Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. habil. Szakadát István egyetemi docens

Website:

http://szoc.bme.hu

A Szociológia és Kommunikáció Tanszék a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdaság- és társadalomtudományi, ezen belül kiemelten a kommunikáció- és médiatudományi, valamint a mérnök és természettudományi képzései számára biztosítja azokat az ismereteket, amelyek felkészítik a hallgatókat arra, hogy a szakmai gyakorlatukban, a szakmai és társadalmi közéletben értő módon alkalmazni tudják a társadalomtudományok által létrehozott releváns tudást.

A tanszék oktatási tevékenységében arra törekszik, hogy a hallgatók megértsék, hogy az emberek hogyan alakítják saját életkörülményeiket, melyek a társadalmi cselekvés, az emberi kommunikáció, a társas viszonyok, a társadalmi intézmények legfontosabb szabályszerűségei. A képzés célja a megértés, együttműködés, nyitottság, szolidaritás, felelősségtudat, kritikai szemlélet, valamint a gyakorlati készségek kialakítása a hallgatókban. A tanszék elkötelezett a módszertanilag megalapozott, a társadalom sokszínűségét leképező interdiszciplináris szemléletet alkalmazó társadalomtudományi kutatások iránt.


Üzleti Jog Tanszék
Tanszékvezető:

Dr. Grad-Gyenge Anikó egyetemi docens

Website:

http://law.bme.hu

Az Üzleti Jog Tanszék hagyományaihoz híven elsősorban a technológia által meghatározott, vagy befolyásolt jogterületek megismertetését, elveinek, érdekrendszereinek bemutatását tartja elsődleges oktatási céljának. Az Üzleti Jog Tanszék ösztönzője és aktív részese kíván lenni a jog és technológia kapcsolatát, egymásra hatását vizsgáló hazai és nemzetközi kutatásoknak, aktívan hozzájárulva ezáltal is a GTK és az egyetem tudományos életéhez. Az Üzleti Jog Tanszék számára kiemelkedően fontos a műegyetemi hallgatóság társadalmi szerepvállalásának támogatása, aminek érdekében számos önkéntes részvételen alapuló programot indít.

Hírek

április 19, 2019

Pályázati lehetőség doktori képzésre

Ha szeretné kutatását a gazdaságtudomány területén egy interdiszciplináris környezetben fejleszteni, válassza a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolát!

április 16, 2019

Idén is megrendezzük a nagysikerű F-faktort a Környezetgazdaságtan Tanszéken!

Április 24-én lesz a következő F-faktor vitafórum, melyet a Fenntarthatósági műhely szervez Innovatív hallgatói vállalkozások a BME GTK-n címmel.

április 9, 2019

Több mint háromszázan vehettek át diplomát a hétvégén

Április 6-án tartotta idei első diplomaátadó ünnepségét a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, ez alkalommal is a Műegyetem patinás központi épületében.

március 9, 2019

SEFI Annual Conference 2019, Call for Papers

SEFI Annual Conference

16-19 September 2019
Budapest, Hungary

“Varietas delectat… Complexity is the new normality”

Industry 4.0 and Diversity in Engineering Education

CALL FOR PAPERS

The focus of SEFI conferences is Engineering Education (EE) and the Annual Conference 2019 will be dedicated to the complex nature of today’s engineering education. Roles and expectations for universities keep on changing in the 21st century whilst the mission of science, engineering and higher education remains substantial. Stakeholders expect academia to better promote innovation, reform the knowledge economy, and manage vastly altered student populations.

Download the PDF Call for Papers.

Conference themes in 2019 include (but are not limited to):

 • Integrated learning environments for the digital native learners
 • Talent management
 • Open and online teaching and learning
 • Gender, inclusion and ethics
 • Impacts of demographics in tertiary education
 • Lifelong learning
 • New notions of interdisciplinarity in EE
 • Network Capital
 • 4th Industrial Revolution
 • Diversity in Engineering Education
 • Strong demand for democratic involvement in educational processes
 • How to detect and attract talents with new generations of learning technologies and networks?
 • New Complexity quest in engineering sciences
 • Sustainability reflecting the complexity of modern society
 • Fundaments of EE: mathematics and physics
 •  [...]  Tovább

  február 9, 2019

  BME GTK 400+ Ösztöndíj Program a 2. félévben

  BME GTK 400+ Ösztöndíj Programjának 2019. évi tavaszi pályázati fordulójáról (feltételek, vonatkozó dékáni utasítás) a honlap 400+ Ösztöndíj Program oldalán találnak részletes tájékoztatást.

  január 9, 2019

  “Szilárd alapot teremtettünk a jövő számára”

  A 20 éves GTK ünnepi rendezvényén együtt emlékeztek vissza az alapítás és az azt követő építkezés éveire az egykori és mai vezetők, oktatók, szakmai partnerek.

  A rendezvényen beszédet mondott:

 • Kövesi János – a Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék egyetemi tanára, a kar 1998-2015 közötti dékánja,
 • Michael J. Ginzberg – a Worcester Polytechnic Institute (WPI) professzora,
 • Török Ádám – akadémikus, a Közgazdaságtan Tanszék egyetemi tanára,
 • Koltai Tamás – a GTK jelenlegi dékánja.
 •  [...]  Tovább

  január 9, 2019

  A Magyar Nemzeti Bank elnökének előadása a GTK-n

  Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke tartotta a főelőadást a BME GTK intenzív szemináriumsorozatán, a 20 éves kar egyik legjelentősebb rendezvényén a Q épületben.

  A BME GTK félévente tartja intenzív kurzusát külföldi partnerintézmények professzorai, külföldi nagyvállalatok menedzserei és egy-egy neves magyar szakember meghívásával a kar mesterképzésében részt vevő hallgatóinak. Az egy hétig tartó program célja az olyan speciális, esetenként több területet is átfogó pénzügyi vagy menedzsmenteszközök bemutatása, amelyekre a szorgalmi időszakok más részében nem nyílik lehetőség, továbbá a modern menedzserképzési és vállalati kultúrák megismertetése, valamint a helyes angol nyelvű terminológia elsajátítása.

  A decemberi kurzus során öt – négy amerikai és egy horvát – professzor tartott órát, az esemény kiemelt vendége Dr. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke volt. Előadásának címe „A magyar modell: a válságkezelés magyar receptje a mediterrán út tükrében”.

  Az eseményről készült teljes beszámoló az egyetem honlapján olvasható.

  január 9, 2019

  “Oktatásmódszertani megújulásra van szükség”

  “A mérnökképzésben és a felsőoktatásban általában is szükség van az oktatásmódszertan folyamatos fejlesztésére. Így próbálunk meg lépést tartani a rohamtempójú technológiai fejlődéssel, amely a tanítás gyakorlatban alkalmazott eszközeire is hatással van” – foglalta össze a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Műszaki Pedagógia Tanszékének szervezésében lezajlott “A digitális kultúra és médiaműveltség szerepe a felsőoktatásban és a mérnökképzésben” című konferencia fő témáját Szűts Zoltán tanszékvezető-helyettes, habilitált egyetemi docens. A Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) műegyetemi rendezvénysorozatának keretében tartott programnak a Q épülete adott otthont.

  Az eseményről készült teljes beszámoló az egyetem honlapján olvasható.

  január 9, 2019

  “Új fórumot teremtünk a kari tudományos munka felpezsdítésére”

  “A látszólag távol eső gazdasági, társadalomtudományi és menedzsment szakterületeinket szerettünk volna közelebb hozni egymáshoz, egyúttal a kollégák szakmai diskurzusát szolgáló fórumot teremteni” – árulta el az őszi szemeszterben létesült Quantitative Social and Management Sciences (QSMS) kutatócsoport céljairól annak vezetője Kóczy Á. László, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Pénzügyek Tanszék egyetemi docense.

  “Gazdaság- és társadalomtudományi kihívásokra keressük a választ kvantitatív módszerek segítségével. E metóduson alapuló szakmai munkától interdiszciplináris gondolkodást remélünk egyebek mellett olyan területeken, mint a hálózatkutatás, a kísérleti közgazdaságtan, valamint a piac- és a játékelmélet” – osztotta meg a kutatócsoport munkájával összefüggő várakozásait Kóczy Á. László. “A cél a kari tudományos élet fellendítése, az eredmények nemzetközi publikálásának támogatása, közös projektekben, rendezvényeken való bemutatása az érdeklődő hallgatók és az üzleti szféra számára.”

  A kutatócsoportról készült interjú teljes szövege az egyetem honlapján olvasható.


  EFMD

  A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara 2018 óta az EFMD tagja. Az EFMD olyan üzleti iskolák és társaságok globális hálózata, melyek nemzetközi szinten elkötelezettek a menedzsment-oktatás és -fejlesztés kiválóságának mind további erősítésében.


  “Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Economic and Social Sciences, is a member of EFMD. EFMD is a global network of business schools and corporations dedicated to enhance excellence in management education and development globally.”


  Helyünk a világban: a Műegyetem