A GTK bemutatkozik

Általános információk:

Dékán:

Dr. Kövesi János
egyetemi tanár

Oktatási dékánhelyettes:
Dr. Németh Edit
egyetemi adjunktus
Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes: Dr. Láng Benedek
egyetemi tanár
Gazdasági
dékánhelyettes:
Dr. Bóta Gábor
egyetemi adjunktus

 

A kar feladatai

 • Muszaki menedzser- és közgazdászképzések a termelo és szolgáltató vállalkozások szükségleteihez igazodó speciális tartalommal (alap- és mesterképzések)
 • Kommunikáció és médiatudományi képzések (alap- és mesterképzések)
 • Pszichológia képzés (mesterképzés)
 • Muszaki pedagógiai képzések (alap- és mesterképzések)
 • Gazdasági, menedzsment- és humántudományi tárgyak, idegen nyelvek és testnevelés oktatása a BME valamennyi hallgatójának
 • Doktori iskolák, PhD képzések
 • Szakemberek továbbképzése a posztgraduális képzési programok széles palettáján
 • Nemzetközi trendekhez igazodó alap- és alkalmazott kutatások a gazdaság- és társadalomtudományok széles skáláján

 

A kar küldetésnyilatkozata

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) a Muegyetem 1998. évi szervezeti átalakulásakor jött létre. A BME ezzel visszatért történelmi hagyományaihoz, hiszen a József Nádor Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek is alapfeladata volt a magas szintu gazdasági szakemberképzés. Egykori rektorai között találjuk Heller Farkast, a nemzetközi híru közgazdász professzort is. A GTK megalakulása megteremtette a feltételeit azon munkaeropiaci igények kielégítésének, amelyek a modern gazdaság gyorsan változó követelményeihez igazodó muszaki, gazdálkodási, menedzsment, kommunikációs és társadalomtudományi ismereteket egyaránt elvárják.

A GTK a hazai és nemzetközi felsooktatás által elismert muegyetemi karként muködik. Elsosorban az ipar, a szolgáltatások és azok igazgatása számára vértezi fel hallgatóit a munkájukhoz szükséges alapveto gazdaság- és társadalomtudományi szaktudással.

Képzési programját az egyes tudományterületek fejlodésével lépést tartva, a munkaeropiac igényeinek figyelembevételével tudatosan alakítja. Hallgatói jogviszonyban alapképzést (BSc, BA), mesterképzést (MSc, MA), doktori képzést (PhD) és szakirányú továbbképzést egyaránt szervez. Nem hallgatói jogviszonyban folyó képzéseinél elsosorban a felnottoktatásra és a vállalkozások, valamint más szervezetek számára kifejlesztett speciális tanfolyami képzésekre összpontosít. A Kar a hazai felsooktatás élvonalába kíván tartozni, ennek hátterét jórészt munkatársainak a nemzetközi sztenderdeknek is megfelelo kutatási eredményei biztosítják.

Az alapképzések rendszerében a GTK kiemelt feladatának tekinti, hogy valamennyi muegyetemi hallgató számára kötelezo jelleggel oktassa a Közgazdaságtant, a Menedzsment és vállalkozásgazdaságtant, az Üzleti jogi ismereteket és kötelezoen választhatóként társadalomtudományi tantárgyakat. Fontos feladatának tekinti továbbá a muegyetemi hallgatók idegennyelvi képzésének biztosítását, valamint a testnevelés oktatásával egészségük megorzését, fejlesztését. A Kar a muszaki, a gazdaságtudományi, a társadalomtudományi, bölcsészettudományi és pedagógiai képzési területeken az alábbi alap- és mesterképzéseket gondozza:

Muszaki képzési terület

 • Muszaki menedzser alapszak (BSc)
 • Muszaki szakoktató alapszak (BSc)

Gazdaságtudományi képzési terület

 • Alkalmazott közgazdaságtan alapszak (BA)
 • Gazdálkodás és menedzsment alapszak (BA)
 • Nemzetközi gazdálkodás alapszak (BA)

Társadalomtudományi képzési terület

 • Kommunikáció és médiatudomány (BA)

A mesterképzési programok keretében a Kar valamennyi muegyetemi hallgató számára - az egyes szakok speciális igényeinek megfelelo - szakterületi tantárgyakat oktat, saját gondozásában pedig az alábbi mesterképzési szakokat muködteti:

Muszaki képzési terület

 • Muszaki menedzser mesterképzési szak (MSc)
 • Mérnöktanár mesterképzési szak (MSc)

Gazdaságtudományi képzési terület

 • Közgazdasági elemzo mesterképzési szak (MA)
 • Közgazdasági tanár mesterképzési szak (MA)
 • Marketing mesterképzési szak (MA)
 • Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szak (MA)
 • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak (MA)
 • Pénzügy mesterképzési szak (MA)
 • Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak (MA)
 • Számvitel mesterképzési szak (MA)
 • Vezetés és szervezés mesterképzési szak (MA)

Társadalomtudományi képzési terület

 • Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak (MA)

Bölcsészettudományi képzési terület

 • Pszichológia mesterképzési szak (MA)

A GTK - a BME stratégiai céljainak megfeleloen - a képzési formák közül a mesterképzésekre és a doktori tudományos fokozat megszerzésére irányuló képzésekre kíván összpontosítani. Arra törekszik, hogy képzési kapacitásának keretei között új hallgatóinak több mint a felét a mesterképzésekre vegye fel.

Minoségügyi rendszerünket a teljes köru minoségmenedzsment (TQM) filozófia alapján muködtetjük. Rendszeresen elemezzük "vevoink" (középiskolák, jelenlegi és végzett hallgatóink, munkáltatók, a BME dolgozói, hazai és nemzetközi partnereink) igényeit és elégedettségét. Meghatározó szerepet tulajdonítunk az Oktatás Hallgatói Véleményezésének. Felfogásunk szerint a felsooktatás a hazai és nemzetközi tudáspiacon folytatott szolgáltatásként értelmezheto, így csak egy TQM-szellemiségu menedzsmentklíma által támogatott folyamatos fejlodés teremtheti meg a Kar sikeres muködésének feltételeit.

A GTK oktatási tevékenysége elmélyült alap- és alkalmazott kutatásokra épül, amelyeket mindig a szakma fejlodésének, a gazdasági-társadalmi igényeknek és saját lehetoségeinek megfelelo területekre összpontosít. Mindezt a tudományos közélet hazai és nemzetközi vérkeringésébe kapcsolódva, rangos partnerintézményekkel együtt teszi. Ebben a tevékenységben meghatározó szerep jut a GTK Gazdálkodás- és szervezéstudományi valamint Tudományfilozófia és tudománytörténeti Doktori Iskoláinak. Karunk az ipari és egyéb intézmények megbecsült partnere kíván lenni a gazdaság- és társadalomtudományok oktatásában, kutatásában és konzultálásában. A szakterületeinkhez kapcsolódó korszeru ismeretek és kultúra szélesköru terjesztésére, ápolására és fejlesztésére törekszünk.

 

Dékáni Hivatal:

Levelezési cím: 1117 Bp. Magyar Tudósok körútja 2. mfsz. AM05-AM20
Telefon: 463-3591
Telefax: 463-3590
Email: gtk-dekani@gtdh.bme.hu


Hivatalvezeto (AM05 szoba):

Bencsik Anita
463-2129
bencsik@mvt.bme.hu
 
hivatalvezeto


Titkárság (AM05 szoba):

Briglovics Bernadett
463-3591
ujj@gtdh.bme.hu
 
titkárno


Gazdasági csoport (AM07 szoba):

Papp Marianna
463-2128
marianna@gtdh.bme.hu
 
gazdasági eloadó, tanácsos


Tanulmányi csoport (AM19 szoba):

Bácskai Zoltánné
463-3748
bacskai@gtdh.bme.hu
 
tanulmányi csoportkoordinátor

- Muszaki menedzser hagyományos alapképzés
 


Tanulmányi csoport (AM18 szoba):

Gyöngyösiné Cseh Katalin
463-3747
gyongy@gtdh.bme.hu
 

tanulmányi eloadó

- Muszaki menedzser alapszak
- Muszaki menedzser mesterszak
- Muszaki szakoktató alapszak
- Mérnöktanár mesterszakok
- Közgazdásztanár mesterszakok
- Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak
- Szakfordító- és tolmács szakirányú továbbképzések
- Környezet- és területfejlesztési menedzser
- Munka és stzervezet szakpszichológus szakirányú továbbképzések

- Kommunikáció- és médiatudomány alapszak
- Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak
- Pszichológia mesterszak
- PhD hallgatók (tanulmányi ügyek)
- Foglalkoztatási rehabilitációs humán és muszaki szaktanácsadó szakirányú továbbképzés
 

Labancz Andrea
463-1746
Fax: 463-3886
labancz@gtdh.bme.hu
 

tanulmányi eloadó

- Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak
- Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
- Nemzetközi gazdálkodás alapszak
- Közgazdász-gazdálkodási szak
- Közgazdász-gazdálkodási szak, kiegészíto képzés
- Közgazdasági elemzo mesterszak
- Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak
- Pénzügy mesterszak

- Master of Business Administration (MBA) mesterszak
- Marketing mesterszak
- Számvitel mesterszak
- Vezetés- és szervezés mesterszak
 


Doktori ügyek (AM16 szoba):

Kontor Gizella
463-3749
kontor@gtdh.bme.hu
 
eloadó

PhD és habilitációs eljárás


Hivatalsegédek (AM18 szoba):

Hegedus Istvánné
463-3593
 
hivatalsegéd
Jónás Sándorné
463-3593
 
hivatalsegéd


A Dékáni Hivatal Tanulmányi csoportjának fogadási ideje*:

HÉTFO: 09.00 – 15.00
KEDD: 09.00 – 15.00
SZERDA: 09.00 – 15.00
CSÜTÖRTÖK: 09.00 – 15.00
PÉNTEK: 09.00 – 12.00

* A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar minden hallgatójára vonatkozik.