Munka- és Szervezetpszichológia Nyílt Nap, 2017
február 8, 2017
A lány, aki sok ember álmát éli nap, mint nap
február 13, 2017

Üzleti, nemzetközi, technológiai – különleges gazdaságtudományi képzési rendszer a BME GTK-n

Az ország 10 legnagyobb karához tartozó BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) legnépszerűbb, legnagyobb létszámú alap- és mesterképzései az üzleti közgazdaságtan területén futnak. 2016-ban továbbfejlesztett tantervekkel, ösztöndíj programmal és az angol nyelvű képzés kiemelésével új irányt vettünk – egy év tapasztalataival gazdagabban ezt követjük 2017-ben is.

Alapképzéseink közül a gazdálkodási és menedzsment, anemzetközi gazdálkodás, valamint a pénzügy és számvitel szakok tartoznak e képzéscsoporthoz; mesterképzéseink közül pedig nappali tagozaton, a pénzügy, a vezetés és szervezés, valamint a regionális és környezeti gazdaságtan; részidős formában pedig az MBA (Master of Business Administration), a marketing, és a számvitel szakok.

Az itt szerzett diplomákat a munkaerőpiac is elismeri, egy korábbi felmérés eredményei szerint a gazdasági- és társadalomtudományi képzéseket nyújtó karok között a BME GTK-n végzett friss diplomások átlagfizetése volt a legmagasabb és leginkább ők jutottak végzettségükhöz illeszkedő pozíciókhoz is.

IMG_3241

Ami a rangsorokat, felvételi népszerűséget illeti, alapszakjaink mindegyike dobogós helyen szerepel a legfrissebb (2017-es) HVG rangsorokban: a gazdálkodási és menedzsment 25 intézmény ilyen szakja közül a 2., a nemzetközi gazdálkodás 11-ből a 2. lett. Mesterképzéseinknél ilyen rangsorok híján a képzések népszerűségét, elismertségét leginkább felvételi létszámokra alapozva lehet érzékeltetni. Itt MBA-képzésünk abszolút piacvezető: a hazai hallgatóság 60%-a jár hozzánk.

ábra1

A két nagyobb nappali tagozatos mesterszakunk esetén, az elmúlt évek felvételi létszámai alapján, a Vezetés és szervezés mesterszak nagyjából 27%-át, míg a Pénzügyek mesterszak 31%-át képviseli a teljes magyarországi képzési létszámnak.

ábra2ábra3

Nézzük az alapszakokat részletesebben is!

Közös fejlesztés alapszakjainkon a széles idegen nyelvi, illetve kifejezetten szakmai angol nyelvi kínálat, amely a hagyományos (egyébként a BME hallgatói számára több féléven keresztül ingyenesen igénybe vehető) idegen nyelvi kurzusokon kívül a képzések kötelező tárgyainak angol nyelven történő hallgatási lehetőségét is jelenti. A szaktárgyak előkészítéseként hallgatható az English for Economic and Social Sciences tantárgy is, amely kifejezetten a szakmai angol nyelvi tanulmányok folytatására készít fel. A képzés utolsó féléveiben az English for Business and Communication I és II tárgyak már a felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező, a szakmai tantárgyaikat korábban angolul teljesítő hallgatók nyelvi fejlesztését célozzák.

GTK 400+ Ösztöndíjprogram

400 plusz logo

A fentiekben említett mindhárom alapszakra jelentkező hallgatók számára nyitott a GTK400+ Ösztöndíjprogramja, akár önköltséges, akár államilag támogatott formában folytatják tanulmányaikat. Az Ösztöndíjprogramban résztvevők félévente akár 180 ezer Ft támogatást kaphatnak, a belépés elsődleges feltétele önköltséges hallgatók esetén a legalább 400 felvételi pont (államilag támogatott hallgatóknál 460), de akár későbbi félévekben is csatlakozhatnak az egyetemi tanulmányaik során kiemelkedően teljesítők.
További részletek a programról ide kattinva érhetők el.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak karunk egyik legnagyobb alapszakja, az üzleti irányultságú közgazdászképzéseink közül a legátfogóbb. Erőssége tantervének sokszínűségében rejlik, a menedzsment, pénzügyi, közgazdasági és társadalomismereti területek ismeretanyagának elsajátítása és gyakorlatorientált alkalmazása mellett a képzés hallgatói a projektfeladatok rendszerén keresztül számos további szakterülettel ismerkedhetnek meg, így az itt végzettek otthonosan mozognak a komplex üzleti-technológiai környezetben is.

IMG_4089

A Nemzetközi gazdálkodás alapszak nemzetközi üzleti orientációjú közgazdászképzés, ami egyrészt az általános üzleti képzési területeket öleli fel, másrészt hangsúlyos a szakon a nemzetközi ismeretek oktatása, így a nemzetközi gazdaságpolitikai, kulturális és üzleti ismeretek átadása, nemzetközi gazdasági szervezetek működésének megismerése is.

Pénzügy és számvitel szakunk specialitása, hogy szemben a más intézményekben megszokott számvitel, illetve pénzügy specializációkkal hallgatóink pénzügyi-számviteli informatika, valamint nemzetközi pénzügyek és számvitel specializációk közül választhatnak. Specializációtól függetlenül nagy hangsúlyt fektetünk a pénzügyi és számviteli folyamatok mint menedzsment eszközök bemutatására, és egyéb gazdálkodási és üzleti folyamatokba történő integrálására.

Pénzügy és számvitel alapszakunk 2016-ban rangos nemzetközi akkreditációt szerzett

acca2
A Pénzügy és számvitel szakkal kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy miután képzésünk megfelelt az Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) szigorú akkreditációjának, így a nálunk végzettek a világ legnagyobb okleveles számviteli szakembereket tömörítő szakmai szervezete szakmai képesítésének megszerzésekor mentesülhetnek számos vizsgatárgy teljesítése alól. Mindez komoly segítséget nyújt a végzett hallgatóknak abban, hogy egyetemi tanulmányaik elvégzése után minél előbb megszerezhessék ACCA képesítésüket is. A BME GTK Pénzügy és számvitel alapszak akkreditációs oklevelét a szervezet képviselői ünnepélyes keretek között 2016 februárjában fogják átnyújtani karunk dékánjának

Mesterképzési kínálat

Mind alap- mind mesterképzéseinkhez kapcsolódnak kari minőségfejlesztési programjain, melyeken keresztül mind a hallgatói, mind az oktatói vélemények figyelembevételével igyekszünk képzéseinket, oktatóinkat és tantárgyainkat folyamatosan fejleszteni. Egyrészt az egyetemen működő Oktatók Hallgatói Véleményezése (OHV) keretében az egyes tantárgyakról oktatókról félévről, félévre kialakuló hallgatói értékeléseket Karunk egyedülálló módon pénzügyi értelemben is visszacsatolja az érintett tanszékek felé. Másrészt az egyes tantárgyak teljesítési arányait, a követelmények teljesíthetőségét folyamatosan monitorozzuk. Harmadrészt idén szeptemberben indítottuk az Oktatók Oktatói Véleményezése (OOV) elnevezésű programunkat, melynek keretében a kollégák egymás óráit látogatják, értékelik, módszertani, oktatásszervezési tanácsokkal segítik egymást.

IMG_3248

Itt érdemes szót ejteni a külföldi tanulmányi lehetőségekről is, melynek legfőbb eszközét az alapszakos hallgatóink esetén az Erasmus pályázatok jelentik. Európa valamennyi országának egyetemeivel van kétoldalú Erasmus szerződésünk, melynek keretében hallgatóink akár két félévet is külföldi intézményekben tölthetnek tanulmányaik során, amit sokan ki is használnak. Félévente több, mint százan tanulnak külföldön.

Pénzügy mesterképzési szak
Ez a nappali mesterszakunk tekinthető pénzügyi képzéseinek zászlóshajójának melynek hallgatói három specializáció közül választhatnak. A vállalati pénzügyek specializáció a vállalatok működését meghatározó folyamatok mellett a számviteli és adózási kérdésekbe,valamint a vállalatértékelés kérdéseibe is mélyebb betekintést nyújt. A befektetés-elemző specializáción a különböző befektetési formák értékelésével és elemzésével, az ehhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkozunk részletesen. A monetáris és közpénzügyek specializáció a makrogazdasági összefüggések megismerésére helyezi a hangsúlyt.

További információ: http://mesterek.bme.hu/penzugy

Vezetés és szervezés mesterképzési szak

A szintén nappali formában futó szak hallgatói általános és széleskörű menedzsment- és gazdasági tanulmányaikon túl termelés- és szolgáltatásmenedzsment, valamint emberierőforrás-menedzsment specializációk közül választhatnak. Előbbi hallgatói a termelő- és szolgáltatófolyamatok, projektek és logisztikai tevékenységek tervezéséhez és optimális működtetéséhez kapnak ismereteket, míg utóbbi a szervezetek humán aspektusaival, a munkaerő-piaci folyamatok közgazdasági tartalmával, az aktuális munkajogi kérdésekkel, a szervezetfejlesztés és a változásmenedzsment alapjaival foglalkozik.

További információ: http://mesterek.bme.hu/vezetes_szervezes

IMG_4204

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak
A nappali formában induló mesterszak hallgatóit a területi, környezeti és ezekkel összefüggésben a nemzetközi gazdasági folyamatok elemzésére, összetett problémák és összefüggések felismerésére, stratégiák és programok kidolgozásában való alkotó közreműködésre, a felelős és jövőtudatos döntéshozatal, irányítás és tervezés elsajátítása különös tekintettel a fenntartható fejlődés és az éghajlatváltozás kihívásaira adható megoldásokra készíti fel.

További információ: http://www.kornygazd.bme.hu/hirek/rkg/

Részidős formában induló üzleti mesterszakjaink közös vonása a hallgatók munka melletti tanulását megkönnyítendő speciális időbeosztása, melyet az előadások videófelvételeinek weben keresztüli elérhetőségével is igyekszünk segíteni. A képzések előadásai pénteki, illetve szombati napokon zajlanak (valamennyi oktatási hétvégén minden tárgy lemegy mindkét nap), melyek közül a hallgatók akár hétről-hétre szabadon választhatnak.

IMG_4162

Marketing mesterképzési szak

A részidős mesterképzés hallgatói a marketing ismereteken túl általános üzleti ismereteket is szereznek. A képzés egyik sajátossága, hogy hallgatói a marketing- és más menedzsmentismeretek integrálásával képessé válnak saját szakmájuk feladatainak hatékonyabb végrehajtása mellett eredményesebb kommunikációt folytatni a más területekről érkezőkkel is. Ezt a szemléletet kialakítandó a hallgatók egy projektfeladat keretében átfogó problémamegoldó képességükről tesznek tanúbizonyságot.

További információ: http://mesterek.bme.hu/marketing

Számvitel mesterképzési szak
Ez a részidős mesterszak az általános üzleti ismereteken túl konkrét szakmát biztosít a végzett hallgatók számára. Célunk a gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére képes szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsőszintű pénzügyi, számviteli vezetői feladatok ellátására. A képzés karakterességét nemzetközi számviteli irányultsága adja, amely a specializációknál is megjelenik, hiszen az ellenőrzés és könyvvizsgálat, valamint a vezetői számvitel specializációkon túl választható az International Accounting specializáció is.

További információ: http://mesterek.bme.hu/szamvitel

Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szak
A képzésben résztvevők a menedzseri, vezetői tevékenységekhez szükséges, a vállalati gyakorlatban használható tudást szereznek. A szak általános felépítése és tartalma mindenben megegyezik a nemzetközi szinten elfogadott Master of Business Administration (MBA) szakokéval. Az MBA diplomával rendelkezők képesek emberek vezetésére, szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására, a vállalkozások életben maradását és fejlődését szolgáló stratégiai szemlélet kialakítására. A hallgatók a menedzsment diszciplínák elméleti alapjaival és gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak, de az érdeklődésük szerinti területeken tovább mélyíthetik tudásukat választott specializációjuknak megfelelően.
További információ: http://mesterek.bme.hu/mba

IMG_4288